• Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w r. szk. 2020/2021

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 konieczne jest  dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do zasad określonych wytycznymi MEN, MZ i GIS na czas pandemii COVID-19./zobacz:  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela-bibliotekarza/. Pierwszym działaniem będzie  wydanie uczniom  podręczników szkolnych przez  bibliotekę szkolną. Podręczniki szkolne z r. szk. 2019/2020 odbyły kwarantannę w osobnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej Ta  sama kwarantanna obejmie  nowe podręczniki  przyjęte na stan biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021,/ które zostały objęte kilkudniową kwarantanną./

  W związku z opracowaniem i rozprowadzaniem podręczników szkolnych  wypożyczanie książek na kartę czytelnika będzie przesunięte  do następnego tygodnia po rozpoczęciu nauki.

  Procedura wydania podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w szkole.
  -uczniowie poszczególnych klas  otrzymują podręczniki  w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem.
  -w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu wydawania podręczników    2 uczniów, w odległości od siebie  1,5 m.
  -w pomieszczeniu rozprowadzania podręczników  może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający bibliotekarza oraz wychowawca klasy z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
  -w przypadku nieobecności ucznia danej klasy zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin wydania podręczników uczniom
  z poszczególnych klas.

  Te same zasady bezpieczeństwa będą zastosowane przy wypożyczaniu książek z biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021
  -książki i lektury szkolne mogą być wypożyczone po odbyciu kwarantanny
  -czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki zachowują środki ochrony osobistej-dezynfekcja rąk przy wejściu do  wypożyczalni oraz określone wyżej odległości od siebie, zaleca się zakładanie maseczek uczniom znajdującym się w wypożyczalni.

  Biblioteka Szkolna będzie mogła podejmować różnego rodzaju działania promujące czytelnictwo w formie gazetek ściennych lub  imprez czytelniczych i konkursów prowadzonych za pośrednictwem Internetu oraz umożliwić przebywanie w kąciku czytelniczym w małych grupach
  z zastosowaniem określonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów znajdują się  poniżej.

  Szczegółowe procedury i zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

  Czytelnicy oczekują dostępu do księgozbioru. Obecna sytuacja epidemiologiczna wskazuje, że praca biblioteki w tradycyjnej formie nie będzie możliwa. Biblioteka szkolna określa, jakie powinny  być(w zależności od sytuacji epidemicznej i decyzji dyrekcji szkoły) rozwiązania organizacyjne, dotyczące korzystania z biblioteki przez czytelników.

  • Wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem. Zalecenie noszenia  w bibliotece maseczek, bowiem w zamkniętych pomieszczeniach bardzo łatwo o roznoszenie zarazków.
  • Odbieranie zbiorów, kwarantanna. W czasie zagrożenia wirusem nie jest możliwe odbieranie zbiorów od czytelników w bezpośredni sposób, bo to najprostsze źródło zakażenia. Zwracane książki (i inne materiały) muszą odbywać kwarantannę 2-dniową (Biblioteka Narodowa zaleca 3 dni). Trzeba, na jakiś czas, do zakończenia pandemii, zastosować zasady składania oddawanych zbiorów w określonych miejscach: kartonach czy regałach przeznaczonych tylko do tego celu. Miejsce dedykowane kwarantannie nie może być w zasięgu rąk czytelników. Każdą książkę oddawaną do biblioteki trzeba opisać: data zwrotu, czas kwarantanny. Książki obłożone w folię powinny mieć dłuższy okres kwarantanny.
  • Wypożyczanie musi być zorganizowane tak, by uwzględniony był okres kwarantanny.
   Jeśli w bibliotece nie ma kompletów lektur dla wszystkich oddziałów, poloniści muszą uwzględniać okres kwarantanny przy ustalaniu terminów omawiania konkretnych lektur. Nie będzie możliwe przekazywanie książek z klasy do klasy w ciągu dwóch przerw. Uczniowie powinni być uczuleni na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami.To samo dotyczy podręczników.
  • Kąciki czytelnicze. W przypadku trwania zagrożenia epidemicznego Sanepid nie pozwoli na dywany ani na korzystanie z tych samych sprzętów przez różne osoby, bez dezynfekcji po każdym czytelniku. W warunkach szkolnych nie ma możliwości robienia tego na bieżąco. Zatem kąciki wyposażone w dywany, pufy itp. raczej będą musiały poczekać na lepsze czasy. Czytelnicy korzystający z księgozbioru w kąciku czytelniczym/stoliki  w czytelni/ muszą pozostawać w konkretnym miejscu , nie zamieniając się miejscami z innym uczniem,
   a po wyjściu ucznia konieczna jest dezynfekcja.
  • Wydawanie lektur. Jeżeli zagrożenie epidemiczne powróci jesienią (taką możliwość sygnalizuje Ministerstwo Zdrowia), konieczne będzie ponowne ograniczenie poluzowanych środków bezpieczeństwa. W takiej sytuacji konieczne może być rozważenie wprowadzenia zasady wydawania lektur w sposób zorganizowany, np.
   -wydawanie lektur danej klasie w konkretnym terminie – uczniowie przychodzą do biblioteki z nauczycielem,
   -wypożyczanie literatury po wcześniejszym zamówieniu w określony sposób (np. e-mail, dziennik elektroniczny).

  Wydawanie podręczników Podręczniki mogą być przez poszczególne klasy odbierane na tych samych zasadach, na jakich były w czerwcu oddawane:

  • ustalone harmonogramy odbioru – klasa obsługiwana jest w określonych godzinach (nieco dłużej niż rok temu z racji konieczności zachowywania odstępów między uczniami);
  • trzeba pamiętać o zasadach zachowywania odstępów między uczniami pobierającymi zestawy, o zwróceniu im uwagi na konieczność podpisania każdego egzemplarza od razu, niezamieniania się z innymi – podręcznikami.

  Wykorzystanie komputerów w pracowni ICIM. W razie potrzeby wykorzystania komputerów w pracy ucznia czy nauczyciela obowiązują
  te same zasady bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

 • Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza

  Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ,GIS i MEN[1]. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

  Celem procedur jest:

  • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

   Obowiązki czytelników

  • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
  • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
  • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
  1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

  W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

  • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą
   w szkole.

   Obowiązki bibliotekarzy

  • Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
  • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
  • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
  • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia –pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
   w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

  DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

  • Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają
   im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
  • Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
  • Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
  • Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
  • Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.
  • Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,
   aby wspomagać proces dydaktyczny.
  • Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki dofilmów, spektakli, koncertów, słuchowisk
   i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
  • Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
  • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: gov.pl, wolnelektury.pl,
  • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
  • informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

  [1] https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 • Projekt edukacyjno-czytelniczy „A to Polska właśnie”

  Biblioteka Szkolna we współpracy z Dyrekcja  Szkoły, Nauczycielami i Wychowawcami SP nr 1  im. Gen. Bryg. St. Gano realizowała  w roku szkolnym 2019/2020 projekt edukacyjno-czytelniczy pod hasłem „A to Polska właśnie”. Projekt   działań zaplanowanych w projekcie  a zrealizowanych  ciągu roku szkolnego  został dofinansowany przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Zrealizowano następujące działania:

  • V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek „Znajdźmy wspólny język” –szkolna wieczorna impreza czytelnicza pod hasłem „Małe podróże przez kraje, języki kultury, obyczaje”-Udział 99 uczniów, 15 opiekunów  oraz  liczna reprezentacja rodziców, 4 październik 2019 r.
  • Wystawa edukacyjno-czytelnicza „A to Polska właśnie” –od 16 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
  • Program czytelniczy „Świat bajek i baśni” dla najmłodszych czytelników, uczniów klas 1

  -Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek-5 listopada 2019 r.

  -Pasowanie na czytelnika uczniów klas 1-zajęcia otwarte dla rodziców-21 listopada 2019 r.

  -konkursy: na najciekawsze przebranie za postać bajkową, konkurs plastyczny na najpiękniej ozdobioną zakładkę do książki, międzyklasowy konkurs za znajomości bajek i baśni- udział  39 uczniów klas 1.

  • Szkolny konkurs literacki i fotograficzny „A to Polska właśnie”– od 15.11. do 22 11. 2019 r.

  8 uczestników: Oliwia Kot-kl. 5a, Magdalena Staniek-kl. 5b, Weronika Gumuła –kl. 4a, Kryspin Pietras-kl. 4a, Zuzanna Kot-kl. 5b, Zuzanna Stępień-kl. 5c, Wiktoria Wysocka-kl. 6b, Karolina Mrotek-kl. 8b

  Nagrody książkowe ze  środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • X/ zdalny/ Turniej Jednego Wiersza pod hasłem „To pieśń o ziemi naszej”- 21 maj 2020 r.we współpracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. St. Czernika w Opatowie;

  8 uczestników: Weronika Gumuła-kl. 4a, Kryspin Pietras-kl. 4a, Oliwia Kot-kl. 5a, Zuzanna Głazek-kl. 5a, Nadia Olszańska-kl. 5a, Nadia Wasielewicz-kl. 5a, Julia Pasternak-kl. 5a,   Magdalena Jachimkowska-kl. 5a.

  Nagrody  w postaci albumów książkowych ufundowała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie. Pamiątkowe reprodukcje „Przywileju Opatowskiego” ufundowane przez sponsora Biblioteki Szkolnej.

  Wręczenie nagród na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26  czerwca 2020 roku.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wakacje tuż, tuż!

  Właśnie  rozpoczęło się w bibliotece szkolnej zdawanie podręczników  i zwrot książek wypożyczonych przez uczniów w r. szk. 2019/2020.
  W dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej biblioteki znajduje się  harmonogram zwrotu ustalony z wychowawcami
  klas 4-8. W poniedziałek 15 czerwca rozliczamy  ostatnią cześć podręczników klas 1-3.
  Ponieważ uczniowie  kl. 1-7 nie będą mieli już podręczników  a czas wakacji nadchodzi  dużymi krokami, proponuję do wykorzystania przez wychowawców na  zdalnych lekcjach prezentację multimedialną o bezpiecznym wypoczynku wakacyjnym opracowaną przez portal  www.bibliotekawszkole.pl

  Bezpieczne wakacje

 • Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 w Opatowie

             W związku z zamknięciem szkół  z powodu zagrożenia epidemiologicznego  biblioteka szkolna   funkcjonuje wg rozporządzenia MEN dotyczącego  funkcjonowanie szkół , z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  zasad i wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony osobistej obowiązującymi w szkole .

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego    konieczne jest   rozliczenie uczniów z podręczników szkolnych i książek wypożyczonych
  z biblioteki w r. szk. 2019/2020
  Procedura zwrotu podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej.
  -uczniowie poszczególnych klas oddają podręczniki i książki w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem
  -w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu zwrotu podręczników  i książek  2 uczniów, w odległości od siebie  2 m.
  -w pomieszczeniu zwrotu podręczników i książek może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca klasy
  z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
  -zwrócone materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie.
  -w przypadku nieobecności ucznia danej klasy lub braku jakiegoś podręcznika zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin zwrotu dla poszczególnych klas.
  -w przypadku zagubienia  lub zniszczenia podręcznika przez ucznia danej klasy wychowawca  klasy zostanie poinformowany  o konieczności wpłaty wartości  podręcznika przez ucznia .

  Harmonogram zdawania podręczników i książek do Biblioteki Szkolnej w kl. 4-8 w r. szk. 2019/2020

  8.06.2020-Poniedziałek  godz. 8.00-kl. 4a wychowawca Aneta Gibała

                                       godz.9.00-kl. 5b wychowawca Zbigniew Wiśniewski

                                       godz.11.00- kl. 6a wychowawca Tomasz Partyka

  9.06.2020-Wtorek    godz. 9.00-kl. 5c wychowawca Agnieszka Karnas

                                    godz. 10.30-kl. 6b wychowawca Ewa Gronek

                                         godz.11.30-kl. 7b wychowawca Wioletta Krakowiak

  10.06.2020-Środa     godz. 9.00-kl. 6c wychowawca Aneta Zybała

                                       godz.11.00-kl. 5a wychowawca Agnieszka  Sapała

                                   godz. 12.00-kl. 7 a wychowawca Agnieszka Uryga

  22.06.2020-Wtorek godz.9.00-kl. 8b-wychowaeca Katarzyna Hejnicka- Bystroń

                                       Godz. 11.00-kl. 8a-wychowawca Magdalena Szemraj

 • X Turniej Jednego Wiersza odbył się zdalnie w opatowskiej „Jedynce”

    21 maja 2020 roku w czwartek przeprowadziliśmy zdalnie spotkanie w ramach  planowanego
  na 21 marca X Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem „To pieśń o ziemi naszej”. Turniej ma już swoją tradycję. W opatowskiej „Jedynce” turnieje poezji odbywają się co roku od 2010 roku i mają liczne grono uczestników uczniów kl. 3-6 .W każdym roku jest inny temat przewodni. Turniej organizuje Biblioteka Szkolna we współpracy z Biblioteka Publiczną im. Stanisława Czernika w Opatowie.
  W organizację Turnieju   włącza się dyrekcja szkoły i liczne grono  nauczycieli. Tegoroczna już X edycja Turnieju była ostatnim etapem realizowanego w b. r. szk. projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” i dlatego tematem X edycji turnieju było ukazanie w poezji piękna ziemi ojczystej a szczególnie małej ojczyzny. Finał konkursu odbył się w nieoczekiwanych okolicznościach. W związku z pandemią koronawirusa zrodził się pomysł zdalnego przeprowadzenie tegorocznego turnieju. Na konkurs wpłynęło 8 wierszy od uczniów klas 4 i 5, którzy w czasie naszego połączenia pięknie zaprezentowali swoje wiersze. Oceniała je komisja jak już jest w tradycji konkursu złożona
  z ekspertów w dziedzinie literatury i poezji, współpracujących bibliotekarzy oraz nauczycieli
  i  starszych uczniów-laureatów poprzednich edycji turniejów. Na okoliczność tegorocznego turnieju powstała prezentacja multimedialna, w której przedstawione zostały sylwetki naszych młodych poetów i ich wiersze. Uczestnikom wirtualnego spotkania  zapadną z pewnością w pamięć prezentacje wierszy młodych poetów , którzy recytowali swoje wiersze z wdziękiem i powagą. Jednocześnie pełne uznania są umiejętności informatyczne naszych uczniów, którzy  z łatwością połączyli się w grupy na messengerze, aby  w dniu spotkania połączyć się  z organizatorami i komisją
  za pomocą aplikacji „zoom”. Uczestnikami X  Turnieju Jednego Wiersza byli: Oliwia Kot kl. 5a, Nadia Wasielewicz kl. 5a, Julia Pasternak kl. 5a, Weronika Gumuła-kl, 4a,Magdalena Jachimkowska –kl. 5a, Nadia Olszańska –kl. 5a, Zuzanna Głazek- . 5a i Kryspin Piertras -kl. 4a. Prezentacje wierszy oceniała komisja w składzie: Maria Borzęcka-polonista, absolwentka filologii KUL im. Jana Pawła II, działacz TPZO, Kamil Suskiewicz- absolwent filologii polskiej Uniwersytetu  Łódzkiego, redaktor pism literackich i laureat ogólnopolskich konkursów poezji, łączący  się  zdalnie bibliotekarze  z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opatowie z jej Dyrektorem Danutą Szypulską i bibliotekarzami Krystyną Bańka, Agnieszką Śliwa,
  i Marzeną Węglewicz, nauczyciele SP nr 1 , Aneta Gibała-polonista, Małgorzata Słapczyńska-  nauczyciel i wychowawca, Katarzyna Hejnicka- Bystroń-nauczyciel  i wychowawca
  oraz trzy uczennice kl. 7-laureatki poprzednich edycji turnieju Iza Gołyska, Amelia Hołody i Karolina Potocka. Komisja oceniała    prezentację własnego wiersza przez każdego uczestnika w skali 1 do 5.

  Wyniki głosowania komisji są następujące: Weronika Gumuła-39 pkt. Kryspin Pietras-38 pkt.,
  Oliwia Kot-37 pkt., Zuzanna Głazek-37 pkt., Nadia Olszańska-36 pkt. ,Nadia Wasielewicz-33 pkt.,
  Magdalena Jachimkowska-32 pkt. i Julia Pasternak-31 pkt.
  Turniejowe spotkanie wirtualne było bardzo nowym i radosnym doświadczeniem dla organizatorów
  i wszystkich jego uczestników , którzy mimo zamknięcia szkół i trwającej pandemii mogli wziąć udział  w tym przedsięwzięciu.

 • X Turniej Jednego Wiersza w Światowym Dniu Poezji

  X Turniej Jednego Wiersza

  X Turniej Jednego Wiersza „To pieśń o ziemi naszej” w spotkaniu wirtualnym!

  W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii  koronawirusa planowany w dniu 20 marca  2020 tegoroczny Turniej Jednego Wiersza
  nie odbył się.  Na Turniej wpłynęło 8 wierszy uczniów klas 4 i 5.
  Aby szkolnej tradycji turniejowej i jego uczestnikom uczynić zadość, tym bardziej ,że to edycja X, jubileuszowa, planujemy przeprowadzenie X Turnieju poprzez połączenie wideo uczestników i komisji turnieju w spotkaniu wirtualnym, gdzie każdy uczestnik konkursu zaprezentuje swój wiersz
  a komisja wyda werdykt.

 • W świecie komiksu: „Ptyś i Bill”-czytaj i oglądaj

  Przygody małego Ptysia/oryg.Boule/ i jego ukochanego spaniela Bila wymyślił Jean Roba/1930-2006/, belgijski scenarzysta i ilustrator, który współtworzył atak znane serie jak Sprycjan i Fantazjusz czy La Rimbabelle. Międzynarodową sławę zdobył dzięki wydawanym w latach 1959-2001 komiksom Ptyś i Bill  wzorowanym w pewnej mierze na Fistaszkach, ale przede wszystkim na wydarzeniach znanych autorowi z autopsji.
  Na podstawie cyklu powstało kilka seriali animowanych, a w 2013 roku film fabularny. Jean Roba  został kawalerem dwóch belgijskich odznaczeń państwowych: Orderu Leopolda oraz Orderu Sztuki i Literatury, dwukrotnie był też wyróżniany nagrodami Festiwalu Komiksowego
  w Angouleme, a w 2005 roku znalazł się na liście „100 najwspanialszych Belgów”.

  Pokaz filmu odbywał się podczas Nocy Bibliotek 2019,komiks i film dostępne w bibliotece szkolnej

 • „Pamięć jest wdzięcznością serca, a wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój na dzisiaj i tworzy wizję jutra”

  „Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać”

                                                                                       Św. Jan Paweł II

  „Wierzę w Wolność i Miłość.

  Gruntuje się na nich

  rozmach czasów i dzieło, Zbawienie

  i Chrystus –

  i z nich poczęte, ludzkich nie

  znajduje granic,

  lecz w tęcze się przemienia,

  w promienną wieczystość.”

  Zachęcamy  do lektury niezwykle pięknie wydanej z okazji 100 -lecia urodzin św. Jana Pawła II pozycji albumowej
  pt „Święty Jan Paweł II”.Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „Arti”, Ożarów Mazowiecki, 2019r.
  Święty Jan Paweł II wciąż jest i będzie „światłem w zamęcie, wskazującym drogę jak latarnia morska w ciemnościach burzy,
  ze wstępu do albumu
  ks. Bartosz Rajewskiego , proboszcza polskiej parafii pw. Św. Wojciecha Bp.i M. na South Kensington w Londynie

  Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, 13 maja rocznicę zamachu
  na życie Jana Pawła II a 18 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża.
  W normalnych okolicznościach
  w większości szkół właśnie trwałyby przygotowania do obchodów, akademii lub apeli z tej okazji.
  Chcemy zachęcić do lektury książek o Janie Pawle II .Bardzo ciekawą biografią świętego, która jest dostępna w naszej bibliotece  jest opracowanie autorstwa Jacka Moskwy, byłego korespondenta w Watykanie, który od pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II obserwował z bliska związane z nim wydarzenia, uczestniczył w  jego licznych  podróżach .W czterech częściach „Droga Karola Wojtyły. Na tron apostołów 1920-1978.”-cz. 1, „Droga Karola Wojtyły. Zwiastun wyzwolenia 1978-1989.”-
  cz. 2 , „Droga Karola Wojtyły W trzecie tysiąclecie 1990-1998 cz. 3 oraz „Droga Karola Wojtyły.
  Do domu Ojca cz. 4 jak również  książka Jacka Moskwy „Tajemnice konklawe”, która odsłania  tajemnice i przybliża wydarzenia związane z wyborem Karola Wojtyły na papieża. Książki wydało Wydawnictwo „Świat książki”.

 • „Mały książę”-innej lektury ciąg dalszy

  Strona 9

  Obok planety Małego Księcia znajdowały się inne asteroidy, które
  z braku zajęcia zaczął zwiedzać.
  Te wizyty były dla naszego bohatera bardzo pouczające, spotykał bowiem ludzi z różnymi  wadami, jakie mają dorośli. Na pierwszej planecie mieszkał król, który zdawał się być władcą absolutnym
  i od razu znalazł w Małym Księciu swojego poddanego, któremu zaczął wydawać rozkazy.
  Na drugiej planecie mieszkał pyszałek, który oczekiwał dla siebie pochwał i uwielbienia.
  Na następnej planecie mieszkała Pijak, który nie  umiał wyjaśnić powodu, dla którego pije.
  Czwarta planeta należała do biznesmena, który był tak zajęty dodawaniem cyfr, ze nie zauważył swojego gościa .Nie umiał też powiedzieć co właściwie liczy, chociaż twierdził,  że jest człowiekiem poważnym. O sprawach poważnych Mały Książę miał zupełnie inne wyobrażenie i pomyślał ,że dorośli są bardzo dziwni. Na piątej planecie mieszkał Latarnik, który zapalał i gasił znajdującą się na jego planecie latarnię wykonując wydane zarządzenie i nie mając odpoczynku.
  Na szóstej planecie mieszkał badacz , który pisał grube księgi. Mienił siebie geografem nie wiedząc , czy na jego planecie znajdują się góry, rzeki, pustynie. Twierdził, że jest badaczem i tak ważną osobą, że nie musi wędrować przez świat, prowadząc badania nie odrywa się jednak od swego biurka.

 • „Mały Książę”-lektura inna niż wszystkie-cd.

  Zobacz poniżej jak uzyskać rzeczywistość rozszerzoną grafiki
  z lektury”Małego Księcia” za pomocą aplikacji AR z www.books2ar.com/epc/

  Muzyka, gry, Świat Małego Księcia w 3 D i wiele innych

  Strona 7

  Pewnego dnia o wschodzie słońca na planecie  B 612 pojawił się długo oczekiwany kwiat róży, który powoli rozwinął swe płatki powodując wzruszenie Małego Księcia. Jego jedyna róża napełniła swym zapachem całą planetę. Była  delikatna ale trochę nieskromna skupiając się
  w rozmowie na swojej urodzie. Mówiła także kłamiąc ,iż przybyła tu
  z innej planety a na planecie Małego Księcia narażona jest na pożarcie
  i przeciągi, czym wprawiła Małego Księcia w zakłopotanie. Mały Książę, choć postanowił wyruszyć na Ziemię zrozumiał ,że nie powinien sądzić swojej róży po słowach ale po czynach.

  Strona 8

  Na planecie Małego Księcia była dwa czynne wulkany, które przeczyścił zanim wyruszył na Ziemię. Jego róża przed rozstaniem skrycie płakała, bo mimo swoich wad kochała Małego Księcia i  życzyła mu szczęścia.

 • „Detektyw Pozytywka”-lektury nie muszą być nudne!

  Czy znasz bohatera książek Grzegorza Kasdepke, który prowadzi agencję   „Różowe okulary”?Czym on się zajmuje i kim są inni bohaterowie serii książek tego autora. Poznaj ich zagadki i spróbuj odpowiedzieć na nie!

  Aby je poznać  możesz posłuchać audiobooka „Detektyw Pozytywka”/zobacz plik  na końcu wpisu/
  Jeśli spodoba ci się ta książka sięgnij po kolejne jej części:
  „Nowe kłopoty Detektyw Pozytywki”:
  „Pamiątki Detektyw Pozytywki”
  „Wakacje Detektywa Pozytywki”,
  „Tajemnicze zniknięcie Detektywa Pozytywki”
  „Wielki powrót Detektywa Pozytywki”.

  Szczególnie polecam tę przedostatnią część, o której można przeczytać poniżej , można też poczytać o niej na blogu  książkowym, czyli prywatnej stronie w sieci, oraz na stronie internetowej TVP ABC.Przeczytaj na blogu :

  http://juliaorzech.blogspot.com/2017/04/tajemnicze-znikniecie-detektywa.html

  Na stronie TVP ABC

  https://abc.tvp.pl/29392566/tajemnicze-znikniecie-detektywa-pozytywki

  ”Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”

  Przed drzwiami agencji detektywistycznej „Różowe okulary” zebrała się niemały tłumek.Pan Mietek, Dominik i Zuzia, ich mama, Pani Ryczaj i Asia… Wszyscy chcą sprawdzić, czy Detektyw Pozytywka naprawdę zniknął. Może zachorował? Wyprowadził się? Albo wyjechała służbowo?Tylko dlaczego bez pożegnania? To do niego niepodobne. A może coś mu się stało. Mieszkańcy kamienicy nie chcą dopuścić do siebie najczarniejszych myśli.

       „Wielki powrót detektywa Pozytywki”/ kolejna część przygód sympatycznego detektywa/

  Drzwi agencji detektywistycznej „Różowe okulary” są wciąż zamknięte na głucho, jednak mieszkańcy kamienicy starają się nie poddawać złym myślom. Tymczasem Martwiak ostatnio wyraźnie zhardział. Ciągle przesiaduje w piwnicy lub na podwórzu i najwyraźniej coś planuje… czy detektyw Pozytywka wróci na czas, aby udaremnić jego knowania

  Jeśli chcesz zabawić się z bohaterami książki odwiedź stronę www.ulicatajemnic.pl gdzie znajdują się przygody Detektywa Pozytywki w formie gry na smartfony i tablety oraz na facebooku wyszukując hasło Detektyw Pozytywka.
   Audiobook- „Niezwykłe przygody Detektywa Pozytywki cz.1” możesz znaleźć też na stronie internetowej

  https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE

  Audiobboki-lektury szkolne w formacie mp3

  http://lekturymp3.pl/lista-wykaz-lektur-szkola-podstawowa/

  Możesz też przeczytać wywiad z autorem książek Grzegorzem Kasdepke
  https://www.youtube.com/watch?v=xOCe4CCBLLw

  Audiobook- Detektyw Pozytywka także na chomikuj.pl po adresem:

  https://chomikuj.pl/Pulaneczka/AUDIOBOOKI/Ba*c5*9bnie+i+bajki/Kasdepke+-+Detektyw+Pozytywka,4938992945.mp3(audio)

  lub bezpośrednio na naszej stronie biblioteki .

 • Najbardziej aktualne tematy i potrzeby

  Zgodnie z założeniami programu zdalnego nauczania nie chcemy zmuszać nauczycieli, uczniów i rodziców do zwiększenia i tak przytłaczającego wymiaru zajęć realizowanych online. Dlatego przekazujemy czytelnikom i użytkownikom sieci  dwie prezentacje poświęcone jednym z najbardziej aktualnych problemów młodzieży w dobie kwarantanny, a jednocześnie wpisującym się edukację czytelniczą i medialną: fake newsom i hejtowi

  Fake News

  Hejt

   

   

 • „Mały książę”-lektura inna niż wszystkie c.d.(zobacz niżej)

  Strona 2

  Autor rozmawia z Małym księciem i dowiaduje się, że przybył on na Ziemię z innej planety. Jest nią asteroida B 612. Jest ona bardzo mała a w jej nazwie jest liczba. Dorośli lubią liczby i o nic więcej nie pytają. Dla tych co rozumieją życie głębiej, opowieść o Małym Księciu rozpoczęłaby się tak:  „Był sobie kiedyś mały książę, który mieszkał na planecie tylko trochę większej niż on sam. Bardzo chciał mieć przyjaciela…”

  strona 2

  Strona 3,4,5

  Na planecie Małego Księcia pleniły się baobaby tak, iż nawet stado słoni nie dałoby rady pochłonąć jednego baobabu. Aby je wyplenić trzeba wyrywać kiełki małych baobabów. Nie można nigdy zaniedbać tej pracy a w wolnych chwilach Mały książę obserwuje  ze swojej planety wschody
  i zachody słońca.

  Strona 6

  Mały książę ma na swojej planecie jedyny taki wyjątkowy dlań kwiat róży, o który bardzo się troszczy. Dzieli się z autorem obawą, czy jego baranek nie zje ukochanej róży, kiedy zabierze go na swoją planetę.

  strona 6
 • „Mały Książę”- lektura inna niż wszystkie.

  Lektura: „Mały książę”

  Autor: Antoine de Saint Exupery

  Zapraszam do odwiedzenia strony darmowych lektur http://www.publio.pl/szukaj.html?q=Ma%C5%82y+Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99 i przeczytanie z ebooka lub wysłuchanie audiobooka fragmentu lektury „Mały książę”, aby przypomnieć sobie tą lekturę.
  Możesz także  otwierać jedną stronę książki z ilustracją w lekturze
  z rzeczywistością rozszerzoną znajdujące się na tej stronie
  Do każdej strony przeczytaj komentarz i zastosuj się do polecenia.

  Aby zobaczyć  rozszerzoną  rzeczywistość   tej postaci/i innych fragmentów lektury/ o animacje cyfrowe włącz w telefonie darmową aplikację AR, którą możesz pobrać na tej stronie
  z www.books2ar.com/epc/

  Po uruchomieniu aplikacji zbliż telefon do skanu ilustracji /wpierw klikając na nią/ znajdującej się na stronie biblioteki szkolnej

  strona tytułowa

  Strona 1
  Autor opowiada o tym jak pilotując samolot znalazł się na pustyni, lądując awaryjnie. Spotkał tu małego człowieczka w dziwnym stroju, który poprosił go, aby narysował mu baranka. Będąc
  w oddaleniu od ludzi i skazany na brak wody i pożywienia
  z radością spełnił prośbę tajemniczego gościa. Narysował mu znajdującego się w środku skrzyni baranka, z którego to rysunku mały człowieczek był bardzo zadowolony.”Oto w taki sposób poznałem Małego Księcia” pisze autor, robiąc portret napotkanego.

  strona 1

   

 • Gdzie można znaleźć darmowe książki w internecie?

  Poniżej przedstawiamy aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.

  WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

  WolneLektury.pl

  Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

  Lektury.gov.pl

  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  ChmuraCzytania.pl

  Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

  Masz tę moc – ebook o koronawirusie

  Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj.

  Polona.pl

  Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

  OFERTY FIRM

  Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

  Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

  Jak skorzystać z promocji?

  1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
  2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
  3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
  4. Aktywuj usługę Empik Premium.
  5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

  Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

  Publio – darmowe ebooki

  Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

  Nexto

  Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

  Audiobooki

  Polska-Poezja.pl

  Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

  Spotify

  Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

  Audio-Bajki.pl

  Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

  Bajkowisko.pl

  Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

  Polskie Radio Dzieciom

  Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

 • Poznajemy nowości czytelnicze-zapraszam najmłodszych czytelników na wycieczkę!

  Nie wychodząc z domu  zapraszamy Was na wycieczkę do Krakowa
  za pomocą łatwych i ciekawych kolorowanek  z książki Joanny Myjak pt.„Kraków-kolorowy portret miasta”.

  Kolorując obrazki, które możesz sobie wydrukować/klikając na każdy obrazek kolorowanki/  i czytając ciekawostki poznasz polskie miasto Kraków-jego historię, ciekawe miejsca, tradycje
  i regionalne specjały.

   

   

 • Konkurs literacki i fotograficzny „A to Polska właśnie” rozstrzygnięty

  Konkurs został ogłoszony w dniu 16.10.2019 roku i trwał do 22.11.2019 r. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen bryg. Stanisława Gano.  Uczestnicy konkursu mogli wziąć udział w dwóch kategoriach : literackiej przygotowując pracę pisemną na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu” oraz fotograficznej w  dwóch tematach: „krajobraz naturalny” lub „dziedzictwo kulturowe” ukazujące piękno  naszej ojczyzny. Zgłoszono 5 prac  w kategorii literackiej oraz 8 fotografii zgłoszonych przez 4 uczniów w kategorii fotografii. Prace oceniała komisja konkursowaw  składzie: Aneta Gibała, Katarzyna Hejnicka- Bystroń, Barbara Majewska-Czub, Izabela Bajak.
  Wyniki konkursu literackiego: „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu”
  I miejsce-  Oliwia Kot kl. 5a za wrażliwość i oryginalność ujęcia tematu
  II miejsce-Magdalena  Staniek- kl. 5b za wrażliwość i odwołanie do wartości patriotycznych

  III miejsce: Kryspin Pietras kl. 4a. Weronika Gumuła kl. 4a  Zuzanna Kot- kl. 5b

  Wyniki konkursu na fotografię  ukazującą piękno naszej ojczyzny: „A to Polska właśnie”/nagrody równorzędne/

  Zuzanna Stępień kl. 5c- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody
  Wiktoria Wysocka- kl. 6b- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
  Weronika Gumuła- kl. 4a –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
  Karolina Mrotek- kl. 8b –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe w dniu 27.11.209 r.  podczas Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Prace uczniów zostały pokazane na  wystawie pokonkursowej  towarzyszącej wystawie „A to Polska właśnie”.   Konkurs jest realizacją projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” , który uzyskał wsparcie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej  przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów.

 • „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu”-prace literackie nagrodzone w konkursie „A to Polska właśnie”

  Las Przyszłości

  Rodzimy się, nieświadomi niczego, otoczeni opieką i szczęściem
  Dorastamy i stajemy się odpowiedzialni
  wchodzimy w ten nieznany las, gdzie każdy człowiek niczym drzewo ma swoje miejsce.
  A my niczym zagubiony, szybujący ptak szukamy… i szukamy
  Czego nam właściwie brakuje? Czy może tego szczęścia, które towarzyszyło na co dzień.
  A może to wyobraźnia, która teraz rozsypała się na kawałków sto.
  Ale, czy to życie jest takie szare? Czy nie może być lepiej?
  Przecież to MY i tylko my o szarej albo kolorowej przyszłości decydujemy
  Barwy życia niech zagoszczą tu! Ja już od razu wiem co dalej począć
  Znajdujemy miejsce, które cieszy nas, i swymi korzeniami wrastamy co raz głębiej w ten szalony las.
  Znamy już swoje miejsce i czas, ten życiowy las potrzebuje nas.
  Żyjemy, żyjemy, znamy już każde miejsce na ziemi, starość zagościła, lecz do końca miła rzecz trwa w postaci wspomnień i ukrytej gdzieś radości.
  Będziemy trwać, trwać, wiec nie ma się czego w przyszłości bać!

  Oliwia Kot kl. 5a

  Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu

  Polska jest moją ukochaną Ojczyzną. Mam nadzieję, ze będzie krajem wolnym i suwerennym. Każde dziecko i dorosły będzie cieszyć się wolnością naszej ojczyzny. Na pierwszym miejscu,
  w sercu każdego Polaka będzie Bóg, Honor i Ojczyzna. Polacy będą szanować się nawzajem. Wszyscy będą pamiętać to,
  co przekazały nam poprzednie pokolenia. Będziemy pamiętać
  o naszych bohaterach, którzy walczyli za Polskę.
  Nie pozwolimy, żeby pamięć o nich zaginęła. Będziemy pamiętać o naszych tradycjach i zwyczajach. Każdy będzie dumny z tego,że jest Polakiem. Niech Polska zawsze będzie Polską.

  Magdalena Staniek kl. 5b

  Jak będzie wyglądać Opatów za 20 lat?

  Dwadzieścia lat to bardzo długo. Przez ten czas Opatów bardzo się zmieni. Ja i moi koledzy będziemy już dorośli, a nasz Opatów stanie się nowoczesny i ekologiczny. Ogromny park będzie ”zielonymi płucami” miasta. Na ryneczku znajdziemy ochłodę wśród kurtyn wodnych w upalne dni. Opatów potężnie się rozbuduje. Powstanie wiele nowych sklepów i różnych firm. Nowoczesna oczyszczalnia sprawi, że w rzece Opatówce znów zaczną pływać ryby, tak jak to było wiele lat temu. Liczne kawiarenki i restauracje będą przyciągać turystów i zachęcać do skosztowania opatowskich przysmaków. Podupadające kamienice zostaną wyremontowane i pomalowane wszystkimi kolorami tęczy. Opatów będzie barwny i wesoły. Jednak mimo tych wielkich zmian nasze miasto nie zapomni o swoich cennych zabytkach. Są one przecież tak ciekawą atrakcją turystyczną. Im starsze, tym bardziej interesujące. Brama warszawska nadal będzie strzec Opatowa. Klasztor i Kolegiata zachowają swoje niezwykłe malowidła, a stare podziemia pozostaną tajemnicze. Smak opatowskiej ”Krówki” także się nie zmieni, bo to nasza słodka tradycja. Choć z biegiem lat wszystko stanie się inne, to jednak tradycje i zabytki warto zachować. Są one przecież wizytówka naszego Opatowa.

  Kryspin Pietras kl. 4a

  Jak wyobrażam sobie Polskę za 20 lat?

  Polska jest przepięknym krajem, a w moich wyobrażeniach za 20 lat będzie jeszcze wspanialsza. Uporaliśmy się z wieloma problemami dotyczącymi ochrony środowiska takimi jak: smog, ograniczenie ilości plastiku w przemyśle. Krajobraz poprzecinany jest wiatrakami i panelami słonecznymi. Dzieci bawią się na kolorowych placach zabaw, otoczonymi zielenią. Po ulicach poruszają się samochody nie emitujące spalin. Ludzie są dla siebie mili oraz życzliwi i często się uśmiechają. Bardzo chciałabym, żeby Polska tak wyglądała za 20 lat.

  Weronika Gumuła kl. 4a

     Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu.

  Ja jako mała Polka, wybiegając myślą w swoje dorosłe życie, wyobrażam sobie naszą przyszłość w Polsce tak,
  że ja i moje dzieci będziemy w niedalekiej przyszłości oddychać czystym powietrzem, a nie smogiem jak zdarza się to coraz częściej. Będąc nad Morzem Bałtyckim chciałabym ujrzeć czystą i przejrzystą wodę, a nie brudną i zaśmieconą przez turystów i duże fabryki. Chciałabym,aby panował pokój
  i zrozumienie wśród ludzi. W polskich szkołach będzie cisza
  i spokój. Starsi uczniowie będą uczciwi i odpowiedzialni wobec młodszych kolegów. Będą dawać im przykład do lepszego bycia człowiekiem. Młodzież nie będzie nadużywać alkoholu i innych używek. Każdy będzie dbał o zieleń, która nas otacza.
  Lasy, które są wycinane i zaśmiecone będą mogły
  w przyszłości spokojnie rosnąć i dostarczać nam tlenu. Kradzieży i zabójstw, których jest zbyt wiele będzie pojawiać się mniej. Będzie panował pokój i zrozumienie wśród wszystkich ludzi. Ludzie będą mieli lepszy kontakt ze sobą. Przestępstwa i przemoc będą rzadkością w naszym kraju. Polska będzie krajem, z którego niejedno państwo mogłoby wziąć przykład. Patriotyzm będzie głęboko zakorzeniony
  w sercu każdego Polaka.

  Zuzanna Kot kl. 5b

 • Pasowanie na Czytelnika-„W świecie bajek i baśni”

  W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się Uroczyste  Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1a i 1b. Jest ono częścią realizowanego   w tym roku szkolnym projektu edukacyjno-czytelniczego  „A to Polska właśnie”. Przyjęcie pierwszaków
  w poczet czytelników biblioteki szkolnej ma bowiem ponad 20 letnią tradycję uroczystych spotkań  jak również  zajęć otwartych dla rodziców  nowych czytelników. Współpracujący
  w przygotowaniu  uroczystych zajęć nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak i Wychowawcy klas 1a-Urszula Wosik i 1b- Magdalena Stępień, chcą podkreślić jak ważne
  dla rozpoczynającego naukę dziecka jest czytanie i korzystanie z  zasobów biblioteki najbliższej   uczniom  nie tylko w edukacji szkolnej ale także w wychowaniu małego czytelnika. Pasowanie to  kolejny trzeci etap programu edukacyjnego „Świat bajek
  i baśni”. Po Dniu Postaci z Bajek oraz konkursach,
  w których uczestniczyli pierwszoklasiści zostali oni przyjęci
  w poczet czytelników biblioteki. Dzień ten był bardzo ważny
  dla pierwszoklasistów także dlatego że przygotowali na spotkanie w bibliotece  klasowe  scenki teatralne w oparciu
  o teksty znanych bajek: „Kopciuszka”- kl-1a i  „Czerwonego Kapturka”- kl. 1b . Grze aktorów towarzyszyła specjalna scenografia  zielonego lasu  , w której wystąpili wszyscy uczniowie klasy 1b oraz domku Kopciuszka, który był tłem
  do bajki zagranej przez uczniów klasy 1a.Do świata  bajek
  i baśni wprowadziła zaś dzieci  królowa książek-uczennica klasy 5c Zuzanna Stępień, przebrana za olbrzymią książkę. Pięknym podsumowaniem uroczystego spotkania
  w bibliotece  było złożenie przyrzeczenia przez małych czytelników  a następnie ogłoszenie wyników konkursów
  na najpiękniejszą zakładkę do książki , przebranie za postać bajkową oraz klasową prezentację scenki  z wybranej bajki .Wszyscy uczniowie a zarazem uczestnicy konkursów otrzymali  dyplomy  oraz nagrody książkowe, które wręczyła obecna
  na Pasowaniu Pani Dyrektor Anna Przygoda. Nagrody bardzo  ucieszyły nowych czytelników. W zajęciach otwartych uczestniczyli także Rodzice uczniów klas 1.Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości w tym także Wychowawcom Świetlicy Małgorzacie Słapczyńskiej, Annie Jakubowskiej oraz Annie Włodarczyk

  za pracę w komisji konkursowej. Nagrody zostały ufundowane  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów
  ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania projektu  edukacyjno-czytelniczego realizowanego przez Bibliotekę Szkolną.

 • „A to Polska właśnie-wystawę można obejrzeć w Bibliotece Szkolnej do 15.11.2019 r

  Od 16.10.2019 roku można w Bibliotece Szkolnej obejrzeć wystawę o Polsce składającą się z plansz edukacyjnych  związanych z  historią Polski  a w szczególności zwracające uwagę na ważne daty , rocznice, wydarzenia. Cześć wystawy
  to prezentacja nowości książkowych o tematyce związanej
  z Polską a także naszym regionem, pozyskanych do biblioteki
  w ramach realizowanych przez szkołę projektów: „Książki naszych marzeń” oraz  NPRCZ na rok 2018 „Książki
  do bibliotek”. Wystawa została przygotowana w ramach kolejnego całorocznego projektu edukacyjno-czytelniczego
  pt. „A to Polska właśnie” realizowanego przez bibliotekę
  we współpracy dyrekcją szkoły i nauczycielami, a który został dofinansowany  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Samorządzie miasta
  i gminy Opatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone
  na towarzyszące projektowi konkursy a właściwie nagrody
  dla jego uczestników- uczniów naszej szkoły. Realizowane cele prezentowanej wystawy i innych działań zaplanowanych
  w projekcie są zbieżne z programem wychowawczym
  i profilaktycznym realizowanym w szkole. W głównych założeniach przygotowanej wystawy chcemy poszerzać wiedzę o Polsce i jej historii/ ważne wydarzenia, daty, rocznice, postacie/ i terytorium/ dane geograficzne, ważne symbole, sąsiedzi Polski , postacie sławnych Polaków./Jej celem jest także rozwijanie zainteresowań oraz czytelnictwa naszych uczniów  poprzez zapoznanie  z nowościami książkowych
  o Polsce i naszym regionie będących w zasobach biblioteki. Wystawę odwiedzają klasy w ramach godzin wychowawczych oraz na przerwach międzylekcyjnych. Wystawę obejrzały już klasy: 2a, 2b, 3a, 3b,4, 6b.

 • Dzień Postaci z Bajek -Pierwszaki w Bibliotece

  „Świat baśni i bajek”

  Dzień 5 listopada  to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Najmłodsi czytelnicy-pierwszoklasiści ,przebrani za postacie
  z bajek odwiedzili Bibliotekę Szkolną, uczestnicząc  w zajęciach przybliżających im  znane bajki i baśnie oraz postacie z bajek. Zabawy i zagadki , które odgadywali  uczniowie kl. 1 a
  i 1 b sprawdzały ich umiejętność czytania i słuchania czytanego tekstu a także znajomość bajek i baśni. Były także zagadki muzyczne. Na koniec spotkania w bibliotece każdy  przebrany za postać bajkową uczeń przedstawiał się  oraz mówił za jaką bajkową postać jest przebrany uczestnicząc tym samym
  w pierwszym konkursie.  Wszyscy pierwszoklasiści zrobili sobie wspólne zdjęcie. Pierwsza wizyta uczniów klas 1 była zaproszeniem do kolejnych. Już 21 listopada odbędzie  się Pasowanie na Czytelnika, a w międzyczasie  pierwszoklasiści wezmą udział w konkursie na najpiękniej ozdobioną zakładkę do książki. Na uczestników konkursów  czekają nagrody książkowe.

 • 5 listopada-Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

  Kochani Pierwszoklasiści !

  5 listopada to Dzień Postaci z Bajek !

  Zapraszamy Was z tej okazji  razem  z Waszymi Wychowawcami
  na pierwszą wizytę w Bibliotece Szkolnej do  skarbnicy ksiąg czyli
  „Świata pełnego bajek i baśni”  które ożyją także dzięki Wam
  W tym Dniu możecie przyjść do biblioteki o godz. 9.50
  w przebraniu  postaci z bajek i baśni.

  Zapraszamy!

 • Lektury szkolne w r. szk. 2019/2020

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP.
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania
  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych
  i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także
  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.
  Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/

   Lektura uzupełniająca
  5..Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.
  Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

   Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.
  Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.
  Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.
  Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.
  Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6.Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   Kl. VII
   Lektura obowiązkowa
  1.
  Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2.Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3.S
  ienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4.
  Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury
  /5.
  Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6.Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7.
  Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace
  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  4.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  5.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  6.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  7.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2019

  PAŹDZIERNIK-MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019
  pod hasłem „Wyobraź sobie”

  1.Świętowanie rozpoczęliśmy V edycją ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, w której wzięło udział  92 uczniów kl. 2a,2b, 3a,3b, 4, 5b, 6a,6b, 6c i 10 opiekunów oraz przedstawiciele rodziców.
  Sprawozdanie  na stronie  ogólnopolskiej: www.nocbibliotek.org/ relacje( w aktualności z nocy bibliotek) oraz na  stronach internetowych szkoły, biblioteki.

  2.Zapraszamy do oglądania wystawy w dniach od 16.10 do 11.11.2019 r.
  pt. „A to Polska właśnie”, można odwiedzić ją z Wychowawcą na godzinach wychowawczych
  lub w czasie przerw międzylekcyjnych

  3.Zapraszamy uczniów klas 4-8  do udziału w konkursie literackim i fotograficznym pod hasłem
  „A to Polska właśnie”- w terminie od 16.10 do 19.11.2019 r. szczegóły w regulaminie
  w aktualnościach oraz na wystawie i w pokoju nauczycielskim.

   

   

 • „A to Polska właśnie”-regulamin konkursu literackiego i fotograficznego

  Regulamin szkolnego konkursu literackiego i fotograficznego pod hasłem:
  „A to Polska właśnie”

  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie. Konkurs jest realizacją zadań projektu edukacyjno-czytelniczego dofinansowanego przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów z przeznaczeniem na nagrody  dla uczestników konkursu.

  Celem konkursu jest
  1.Pokazanie piękna ojczystej ziemi ze szczególnością piękna swojej małej ojczyzny.
  2.Kształtowanie wrażliwości na Polskę i postaw patriotycznych w tym patriotyzmu lokalnego
  3.Rozwijanie talentów literackich i postaw twórczych
  4.Zainteresowań fotografią oraz motywowanie do rozwijania hobby.
  5.Zapobieganie występowaniu zjawiska uzależnień od alkoholu i narkotyków.

  Adresaci konkursu:

  W konkursie może wziąć udział  dobrowolnie każdy uczeń klas 4-8 , będący uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  zgłoszenie pracy w kategoriach tematycznych. wymienionych poniżej oraz wypełnienie zgłoszenia/wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu/ Uczestnik konkursu może zgłosić pracę w jednej lub obydwu kategoriach. Prace będą oceniane oddzielnie.

  Zasady konkursu:

  1.Konkurs będzie się rozgrywał w następujących kategoriach:

  -literackiej: przedstaw w formie krótkiej wypowiedzi na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę
  w swoim dorosłym życiu”.  Tekst powinien zawierać maksymalnie do 15 zdań w postaci wydruku komputerowego. Samodzielny tekst  literacki/ razem z kartą zgłoszenia/ należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 5 .11.2019 r. i przesłać go  w formie elektronicznej w załączniku w programie Word
  w  czcionce Times New Roman i wielkości czcionki 14 na adres: jedynka_biblioteka@ o2.pl. W tytule pliku z tekstem należy podać imię i nazwisko autora.

  -fotograficznej: „A to Polska właśnie”. do konkursu można zgłosić 1 zdjęcie w jednej
  z wybranych  kategorii tematycznych / lub 2 po jednym z każdej kategorii/
  a) krajobraz naturalny – przedstawiające piękno polskiej przyrody
  b) krajobraz kulturowy – przedstawiające piękno polskiego dziedzictwa kulturowego

  Zdjęcia/ razem z kartą zgłoszenia/ w postaci  odbitek  w formacie 13 x18 kolorowe lub czarno-białe można złożyć w bibliotece szkolnej. do 5.11.2019 r. oraz w   formacie JPG przesłać na adres: jedynka_biblioteka@o2.pl. W tytule pliku ze zdjęciem należy podać temat zdjęcia oraz imię
  i nazwisko autora.

  2.Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem i przekazane lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
  3.Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
  4.Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 19 listopada 2019 r.
  5.Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody
  6.Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie przekazanych lub nadesłanych tekstów literackich oraz zdjęć do popularyzacji konkursu na stronach internetowych szkoły, biblioteki oraz na zorganizowanych wystawach okolicznościowych.
  7.Wyniki konkursu oraz zwycięskie teksty literackie i zdjęcia zostaną opublikowane stronie internetowej szkoły, biblioteki oraz na szkolnej stronie na FB.

  Załącznik do regulaminu

   

  KARTA ZGŁOSZENIA

  DO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO

  „A TO POLSKA WŁAŚNIE!”

   

  Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………..

  Wiek uczestnika ……………………

  Imię i nazwisko opiekuna ucznia………………………………………………………………………………

  E-mail uczestnika/opiekuna …………………………………………………………………

  Kategoria  konkursowa /krótki opis tematu/

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………….

  Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
  na potrzeby konkursu.

   

  ……………………………………………………………………….

  (czytelny podpis autora)

   

   

  ……………………………………………………………

  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 • „Małe podróże przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

  V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019 pod hasłem: „Znajdźmy wspólny język”

  W dniu 4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w godz.  od 17.45 do 22.00 odbyło się wieczorne spotkanie w bibliotece szkolnej, połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem Dyrekcji Szkoły, naszych uczniów, ich Wychowawców , Opiekunów i Rodziców. Organizatorzy Nocy Bibliotek chcieli zrealizować ideę „biblioteki, jako miejsca, które łączy ludzi”.

  W Ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej nasza biblioteka uczestniczyła
  po raz czwarty. Tegoroczną V już edycję objął swym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W tym roku byliśmy jedną
  z zaledwie 17 bibliotek szkolnych i 58 wszystkich rodzajów bibliotek z województwa świętokrzyskiego uczestniczących
  w akcji. Wieczorne spotkanie odbywało się w dwóch grupach uczestników : młodszych uczniów kl. 2-4 oraz starszych uczniów kl. 5-6. Rozpoczęło się ono wierszem Joanny Mueller pt. „Wierszowiązałki”, który zaprezentowały uczennice kl. 4 Julia Czerwik i Weronika Gumuła. Młodsza grupa przygotowała pod opieką swoich wychowawców Anety Gibały, Doroty Wróblewskiej, Doroty Kozub, Beaty Kadeli i Ewy Jasińskiej piękne prezentacje pięciu krajów: Polski- kl. 4, Francji- kl. 2a, Włoch-kl.2b Wielkiej Brytanii- kl. 3a oraz Niemiec -kl. 3b. Wiedzę o krajach w „pigułce” uzupełniły  wybrane przykłady zastosowania języka polskiego i języków obcych
  w zwrotach, dialogach , łatwych tekstach czy zagadkach. Były też ciekawostki o krajach jak również przygotowane emblematy
  w postaci makiety, flag, rekwizytów związanych z danym krajem, nie zabrakło też śpiewu
  i tańca. Na niewielkiej wolnej przestrzeni biblioteki szkolnej
  w przepięknych strojach zatańczyli walca wiedeńskiego  Julia Pietrzykowska i Jakub Pietrzykowski  z kl. 3b. Następnie obydwie grupy spotkały się razem, aby przy akompaniamencie Weroniki z kl. 4 zaśpiewać wspólnie kanon pt „Panie Janie” w języku polskim  i j. francuskim .
  Młodsi uczestnicy udali się następnie na halę sportową, aby uczestniczyć w przygotowanych przez nauczycieli w-fu Dorotę  Kozub i Tomasza Partykę  zabawach ruchowych
  i rozgrywkach sportowych
  . Starsza grupa w tym czasie prezentowała w bibliotece  przygotowane przez siebie zagadki ortograficzne, łamańce językowe i anagramy uczestnicząc
  w części wieczoru nazwanej „polskie kwiatki językowe”
  a zakończyli ją wspólną zabawą w „głuchy telefon”. Prezentacjom uczestników nocy bibliotek towarzyszyły slajdy popularyzujące nowości książkowe z biblioteki, nawiązujące do tematyki spotkania.
  W obsłudze technicznej wsparł  n-la bibliotekarza uczeń klasy 7b Jacek Mroczkowski. Uczestnicy nocy bibliotek mieli także czas
  na posiłek
  i zjedzenie pizzy. W jego przygotowaniu uczestniczyli rodzice .Opieką w czasie wieczoru otoczyli naszych uczniów
  Wychowawcy klas 2a,2b,3a,3b,4,5b,6a,6b,6c oraz nauczyciele Barbara Majewska –Czub, Anna Włodarczyk i Kamila Mroczek. Noc Bibliotek zakończyła projekcja filmu fabularnego produkcji francuskiej pt „Ptyś i Bill”.

 • V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2019 już 4października:pozostało 2 dni/i nocy/!

       

               

  V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019-

  4 października 2019 r.

  Hasło: „Znajdźmy wspólny język”

  „Małe podróże  przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

   Wieczorne spotkanie w bibliotece połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem uczniów naszej szkoły, ich wychowawców , opiekunów i rodziców.

  I grupa uczestników: klasy młodsze: 17.45-20.30

  II grupa uczestników: klasy starsze: 18.50-22.00

  17.45: otwarcie  nocy bibliotek oraz powitanie młodszych uczestników nocy bibliotek i gości wierszem Joanny Mueller pt.”Wierszowiązałki”

  18.00-18.50

  1.Klasy biorące udział w imprezie szkolnej dzielą się na grupy
  i wybierają lub losują kraj do przygotowania prezentacji. Każda grupa prezentuje swój kraj.w następujących tematach/ przygotowują młodsi uczestnicy imprezy:kl. 4-Polska, kl.3a-Wielka Brytania,kl.3b- Niemcy, kl. 2b- Włochy,2a –Francja/

  -wiedza o kraju w „pigułce”

  -podstawowe zwroty grzecznościowe w danym  języku  wybranego kraju

  -prezentacja charakterystycznego elementu z danego kraju, mogą to być np. przygotowane emblematy, fragment piosenki, wyliczanka lub dialog-pomysły mogą być jak najbardziej nieoczekiwane.

  18.50-powitanie starszych uczestników nocy bibliotek

  2.Wspólne śpiewanie  kanonu pt.  „Panie Janie” w dwu językach j. polskim i j. francuskim oraz z elementami językowej  zabawy.

  19.00-19.30

   3.Zabawy rekreacyjno-sportowe  na hali sportowej dla młodszych uczestników: np. wyścigi z bananem, tratwa życia  i inne.

  19.00-19.30

  4.W tym czasie starsza grupa uczniów  uczestniczy w zabawie: „Polskie kwiatki językowe”- przygotowują starsi uczestnicy imprezy-zgadywanki ortograficzne, łamańce językowe  nie tylko
  po polsku, zakończone wspólną zabawą w „głuchy telefon”.

  19.30-20.00

  5.Przerwa na posiłek dla młodszej a następnie starszej grupy uczestników, w tym czasie starsza grupa może odgadywać anagramy

  20.30-22.00

  6.Projekcja filmu z serii klasyka filmu rodzinnego pt: „Ptyś i Bill” przesłanego przez CEO- organizatora ogólnopolskiej akcji wybranego na V Noc Bibliotek dla starszych uczestników nocy.

  ZAPRASZAMY!

  Szukaj nas na :www.bibliotekaopatow.pl oraz na portalu www.nocbibliotek.org/mapa

  lub obejrzyj on-line transmisję krajowej Nocy Bibliotek w dniu 5.10.2019 r. na  www.nocbibliotek.org/transmisje

  Przeczytaj też: https://nocbibliotek.org/wiedzozbior/jak-znalezc-wspolny-jezyk-w-bibliotece

 • Sztuka jest wieczną wiosną

                                 

   

  Święto  Teatru w opatowskiej Jedynce

     W dniu 5 czerwca 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Teatru. Święto to obchodzimy już po raz trzeci. Z tej okazji cała społeczność szkolna obejrzała spektakl  pt. Sztuka jest wieczną wiosną”, przybliżający tajemnice teatru w wykonaniu uczniów klasy 8b wzbogacony inscenizacją „Szewczyka Dratewki”
  w interpretacji małych aktorów z klas 2a i 2b wraz z występem wokalnym uczennicy klasy 1b. Magdaleny Susło. Nastrój spektaklu  wzbogaciły teatralne dekoracje, rekwizyty i piękne stroje małych aktorów.Uroczystość otwarła Pani Dyrektor Anna Przygoda , która na zakończenia prezentacji podziękowała uczniom i nauczycielom
  za przygotowanie kolejnego już spektaklu pod opieką Pani  Anety Gibały, Ewy Jasińskiej, Beaty Kadeli ; oprawa muzyczna Magdalena Szemraj, wsparcie organizacyjne Izabela Bajak, nagłośnienie Zbigniew Wiśniewski.

 • „Biegam, skaczę, pływam-o sporcie na wesoło”-IX Turniej poezji i sportu

  „Sport powinien być traktowany
  Jako źródło piękna i jako czynnik
  Pobudzający do rzeczy pięknych.”
                                                                                                                                                                    Pierre Coubertin

     Jak co roku w pierwszym dniu wiosny w opatowskiej „Jedynce” odbył się IX Turniej Jednego Wiersza pod hasłem: „Biegam, skaczę, pływam-o sporcie na wesoło”. Organizatorami święta poezji połączonego z konkurencjami sportowymi na hali sportowej byli nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak i nauczyciel wychowania fizycznego  Dorota Kozub. Turniej rozpoczęły zespołowe zabawy i gry,
  w których uczestniczyły reprezentacje klas 3, 4 i 5 oraz dopingująca ich publiczność –uczniowie tych klas ze swoimi wychowawcami. W tegorocznym turnieju połączone zostały twórcze wysiłki i próby  poetyckie  17 uczniów klas od 3 do 5 w temacie sportu na wesoło  z aktywnością sportową i ruchową zespołów klasowych.W pierwszej części Turnieju   rozegrane zostały pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego następujące konkurencje: „wyścig rzędów”, „kozłowanie piłki slalomem”, „zabawa ruchowa-sadzenie ziemniaków”, „rzuty woreczkiem do wyznaczonego miejsca;„tor przeszkód”, „sztafeta z przekładaniem szarfy”, „skoki jednonóż z kółkiem ringo” i inne . Razem ponad godzina wspólnej rywalizacji i radosnej zabawy dla wszystkich uczestników turnieju. Nagrodami za udział w części sportowej Turnieju były piłki  ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. Każdy zespół klasowy otrzymał pamiątkowy dyplom dla klasy za udział
  w turnieju, a reprezentanci klas  pamiątkowe zakładki do książek. Po zakończeniu zmagań sportowych  rozgrywki turniejowe   przeniosły się do Biblioteki Szkolnej, gdzie 17 uczestników, autorów własnych wierszy o sporcie zaprezentowało  je  przed komisją turniejową i publicznością. W skład komisji weszli nauczyciele i starsi uczniowie : Aneta Gibała-polonista, Małgorzata Słapczyńska- nauczyciel
  i wychowawca Barbara Majewska Czub- nauczyciel  oraz przedstawiciele uczniów klasy 8 a: Zuzanna Stasiak, Kamila Kroczak, Mateusz Zdyb. Młodzi poeci zaprezentowali swoje wesołe wiersze o sporcie.
  Nie zabrakło nawiązań do szkolnych  i opatowskich klimatów w temacie sportu  i rekreacji.
  Zuzia  z klasy 4c  jedna z laureatek Turnieju napisała w swoim wierszu:/fragm./

  „Wszyscy nasi wuefiści
  Dają nam wiele korzyści
  Mocne kości , zdrowe ciało
  Czy ćwiczyć ci się zachciało?
  W gimnastycznym kostiumie,
  Każdy ćwiczy jak umie…
  Na świetlicy wrzaski , krzyki
  Pani  z nerwów ma dreszczyki .
  No i krzyczy ,, łyżwy w rękę ! ‘’
  Aby skończyć tę udrękę .
  Nasze ,, świetliki ‘’ jak na estradzie
  Jeżdżą na łyżwach na ,,Promenadzie ‘’.
  Zaś kolejna laureatka Natalka z 5 a napisała tak./fragm../
  A teraz słuchaj drogi kolego
  Mamy coś super wyjątkowego
  Władze powiatu opatowskiego
  zrobiły dla nas coś wspaniałego
  Jest plac rekreacyjny i lodowisko
  Można tu zrobić dosłownie wszystko
  Jest skatepark, boisko, kort tenisowy
  Ściana wspinaczki, plac linowy,
  Świetne tu miejsce na wspólne spotkania
  I czas letniego grillowania”.

  Największa ilość punktów komisja turniejowa przyznała 7 uczestnikom:

  I miejsce: Kryspin Pietras – kl. 3 i Natalia Słapek – kl. 5a

  II miejsce: Oliwia Kot – kl. 4a, Zuzanna Stępień kl.- 4c, Alicja Staniszewska – kl. 5c

  III miejsce: Adrian Lawęda- kl. 3, Julia Nowacka- kl. 3

  Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju poetyckiego ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie.

 • Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Poezji w bibliotece szkolnej i na hali sportowej

  „To dopiero są emocje
  Biegnij, przerzuć, kopnij mocniej!
  Główkuj, strzelaj, wybij, podaj!
  To dopiero jest przygoda

   IX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

  w Światowym Dniu Poezji

  HASŁO:  „Biegam, skaczę, pływam- o sporcie na wesoło Stwórz swój wiersz o sporcie i zostań mistrzem sportowych konkurencji.

                                                    REGULAMIN

  ORGANIZATOR: BIBlIOTEKA SZKOLNA , NAUCZYCIELE WYCHOW.FIZ.

  TERMIN: 20.02-21.03.2019r.

  1.W Turnieju poetyckim może wziąć udział indywidualnie każdy uczeń klasy 3 -5/SP/ oraz  w konkurencjach sportowych rozegranych po prezentacji wierszy wybrana grupa klasowa
  2.Uczestnik konkursu poezji przygotowuje samodzielnie 1 wiersz
  o tematyce związanej z hasłem Turnieju.
  3.Uczestnik składa jeden egzemplarz wiersza w Bibliotece Szkolnej do dnia 16.03.2019r. zgłaszając tym samym swój udział w Turnieju.
  4.Uczestnik Turnieju prezentuje swój wiersz przed Komisją Konkursową oraz publicznością w dniu 21.03.2019r.Reprezentacja klasowa bierze udział w turniejowych konkurencjach sportowych na hali.
  5.Oceny wiersza dokonuje poprzez jawne głosowanie Komisja Konkursowa Turnieju złożona z trzech nauczycieli, oraz przedstawiciele uczniów klas starszych zaś konkurencje sportowe ocenia komisja nauczycieli wychowania fizycznego i starsi uczniowie.
  6.Najlepsze wiersze i ich autorzy zostają nagrodzeni  dyplomami i nagrodami  książkowymi zaś grupy klasowe nagrodami rzeczowymi dla klas.Sponsorem nagród jest Miejsko-Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy samorządzie gminy Opatów.
  7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji imion
  i nazwisk laureatów konkursu a także ich utworów oraz fotografii turnieju sportowego na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

   

                                                                      Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                    Nauczyciele Wychowania Fizycznego

 • Biblioteka przyjazna uczniom

      „Czytanie karmi umysł” , jak mawiał Seneka.

  Biblioteka Szkolna zaprasza do  przeglądania  nowości książkowych i czytania ! Współczesny myśliciel powiedział
  „Nie zawsze wybieramy książki, które czytamy, czasem one wybierają nas”.
  Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś , jaką książkę chcesz przeczytać, zajrzyj do biblioteki w Nowym Roku,
  może warto?!

    Została zakończona realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018!
  Dziękujemy  nauczycielom, wychowawcom , uczniom , rodzicom i wszystkim, którzy współpracowali
  w realizacji programu!

  W ramach przyznanej szkole  dotacji rządowej  do programu, zakupiono  829 nowych książek
  do naszej biblioteki w tym wiele to  z nich to Wasze propozycje tytułów książek i nowości,
  na które głosowaliście/około100 tytułów/. Warto więc zajrzeć do biblioteki i  zrobić sobie  np. plan czytania  wybranych książek
  w nowym roku
  . Można też wypożyczyć sobie ciekawe
  książki
  na  zbliżające się ferie zimowe! Zapraszamy !

   

 • Uczniowie opatowskiej Jedynki uczcili Rok Ireny Sendlerowej

  W dniu 10.12.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
  w Opatowie podsumowali Rok Ireny Sendlerowej. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Anna Przygoda, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego na tę okazję. Podczas uroczystej akademii przedstawiono kolejne etapy życia
  i działalności słynnej Damy Orderu Orła Białego, polonistki, działaczki
  społecznej i charytatywnej. Uczniowie w niezwykle sugestywny sposób upamiętnili czyny bohaterki.
  Chłopcy i dziewczęta z klas starszych: IV a, VIII b szkoły podstawowej oraz III a gimnazjum recytowali wiersze oraz okolicznościowe teksty poświęcone Irenie Sendlerowej,
  zaś dziewczynki z  klas II a i II b zaprezentowały układ taneczny nawiązujący do motywu przewodniego uroczystości. Akademii towarzyszyła prezentacja multimedialna. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, zaś Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występu: I.Bajak, S.Feretowi, A.Gibale, E.Jasińskiej, H.Kadeli, B.Sus, M.Szemraj, Z.Wiśniewskiemu.

   

 • Pasowanie na Czytelnika Uczniów klas 1

              

  „Wesoły zwierzyniec Jana Brzechwy”

  Jak co roku  odbywa się  po ślubowaniu uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1.Spotkanie pierwszaków
  ze szkolną biblioteką ma charakter zajęć otwartych dla ich Rodziców.Celem tegorocznych zajęć, które odbyły się w dniu 5 grudnia, było wyrabianie u uczniów nawyku czytania książek , korzystania z biblioteki poprzez poznawanie twórczości Jana Brzechwy i innych nowości książkowych
  i medialnych jej zasobów na przykładzie albumów
  i filmów o zwierzętach
  oraz wychowanie przez czytanie. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, które miały zachęcić ich do nauki czytania i poznawania tajemnic otaczającego świata a szczególnie  świata zwierząt. Pierwszaki spróbowały swych sił w odczytywaniu krótkich, rymowanych wierszyków Jana Brzechwy
  o zwierzętach,  ukrytych w „zaczarowanym worku”
  oraz tytułów jego wierszy, które przypinały na „drzewku wierszy” tego poety-przyjaciela wszystkich dzieci.  Wybrały się także na filmową a potem książkową wycieczkę do ZOO. Obejrzały nowo zakupione do biblioteki albumy i książki
  o zwierzętach  a także niezwykle pięknie wydane i kolorowe książeczki do samodzielnego czytania.Po wysłuchaniu krótkiej lektury z serii: Czytamy bez mamy pt. „Wycieczka
  do zoo”
  odpowiadały na pytania do lektury rozpoczynając tym samym udział w zabawie czytelniczej przygotowanej
  dla nich na każdy dzień grudnia od 1 grudnia do Wigilii
  pt. „Zagadkowy świat ze słodką choinką”. Uczyły się  także właściwego zachowania się  w szkole i bibliotece  jak również wzajemnego szacunku do siebie nawzajem uczestnicząc w zabawie „kwiat uprzejmości” -na jego  płatkach wypisywały uprzejme słowa, które znają.
  Na zakończenie spotkania złożyli także przyrzeczenie czytelnika. W Pasowaniu na Czytelnika uczestniczyły klasy 1 a  i 1 b ze swoimi Wychowawcami, Pani Dyrektor
   oraz przedstawiciel Rodziców uczniów klas 1.   

 • Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

  Kto uratował jedno życie” -VI poranek z książką

     Na zakończenie obchodów  100-lecia Niepodległości, uczniowie klas 1-3 –szkoła podstawowej spotkali się
  w Bibliotece Szkolnej już po raz szósty na głośnym czytaniu książki Ewy Nowak pt. Kto uratował jedno życie.
  Jest  to jedna z trzech biografii  o Irenie Sendlerowej zakupiona w ramach nowości do biblioteki szkolnej z programu NPRCZ, skierowana do najmłodszych czytelników. Tytuł książki
  i poranka przywołuje cytat umieszczony na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, który w 1965 roku otrzymała Polka, Irena Sendlerowa: „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Najmłodsi czytelnicy biblioteki mogli  dowiedzieć  się kim była Irena Sendlerowa, niezwykła kobieta o wielkim sercu ,która ratowała żydowskie dzieci  w czasie II wojny światowej.Po wysłuchaniu wiersza pt. Irena Sendlerowa w  wykonaniu Julii Pietrzykowskiej, uczennicy klasy 2b, uczestnicy poranka obejrzeli krótki filmik ,
  w czasie którego pani Irena Sendlerowa mówi słowa, którymi kierowała się w całym swoim życiu dla innych „Jeżeli człowiek tonie, to trzeba podać mu rękę” oraz pojawiają się zdjęcia
  i głosy już dorosłych ocalonych przez Sendlerową żydowskich dzieci. Więcej o  bohaterce poranka dowiedzieli się nasi uczniowie z   poruszającej dziecięcej biografii opisującej jej życie i  niezwykłą odwagę.  Swoją wiedzę mogli sprawdzić uczniowie kl. 2 i 3 uczestnicząc w pisemnym mini-konkursie. Lekturę jak zawsze w czasie poranków czytają Wychowawcy klas 1-3.
  W ramach szkolnych obchodów Roku Ireny Sendlerowej  odbędzie dniu 10.12.2018 roku o godz. 9.50 się uroczysta Akademia Szkolna dla klas 4-8-SP i 3 Gimnazjum pt. „Irena Sendlerowa- Dama Orderu Orła Białego”.

 • Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej

           Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej
  w ramach programu  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

     W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 1
  w Opatowie  złożyła wniosek  w ramach rządowego Programu NPRCZ i otrzymała dotację w kwocie 15 tysięcy złotych, w tym 3 tysiące stanowi wkład Organu Prowadzącego,  na promocję i rozwój czytelnictwa do realizacji w roku 2018. W założeniach programu pozyskane środki winny zostać wykorzystane na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Szkolnej zaś zaplanowane w projekcie działania służyć przede wszystkim rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz tym samym również efektywniejszej realizacji celów edukacyjnych. Główny założeniem NPRCZ jest zwiększenie skuteczności bibliotek szkolnych poprzez lepsze ich wyposażenie w książki do czytania dla przyjemności, rozwijania zainteresowań, rozrywki, szeroko pojętej edukacji  czytelniczej. Wzbogacenie księgozbioru o nowe książki sprzyja zwiększeniu zainteresowania uczniów czytaniem oraz postrzeganiem biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom i źródła pozyskiwania książek szczególnie w małych miejscowościach i wioskach. Chociaż wymagania programu  nieraz przekraczają możliwości pełnej realizacji deklarowanych w projekcie działań a czas na nie jest zdecydowanie za krótki, zwłaszcza w jednoetatowej obsadzie biblioteki szkolnej i szkoły liczącej ponad 400 uczniów podjęliśmy  wyzwania  programu długo oczekiwanego  przez szkoły i biblioteki.
  W ramach wykorzystania  przyznanych środków zakupiliśmy książki cieszące się zainteresowaniem uczniów/ sami podawali tytuły książek, które chcieliby, aby znalazły się w bibliotece/. Wśród nowości są książki spełniające oczekiwania każdej grupy wiekowej naszych czytelników. Są to głównie beletrystyka dziecięca i młodzieżowa w tym książki obecnie popularne wśród młodych czytelników czy tzw. bestsellery wydawnicze, literatura piękna,popularnonaukowa, biografie, komiksy, książki historyczne, wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy m. in. sztuki, podróży, sportu, nauki języków obcych,  hobby czy też poradniki
  i literatura o regionie, reportaże i dokumenty historyczne
  a wśród nich pozycje książkowe i albumowe  związane
  ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Propozycje tytułów książek podawali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  Po konsultacjach  planowanych zakupów, przejrzeniu wielu tematycznych stron internetowych z recenzjami książek, katalogów wydawniczych i rankingów czy  książek nagradzanych w konkursach lub  polecanych przez różnych czytelników jak np. blogi czytelnicze czy  listę polecanych książek  Fundacji ABCXXI ,decyzje o rodzaju zamówień,
  po przemyśleniu  potrzeb biblioteki i uwzględnieniu doświadczeń w pracy  z czytelnikiem podejmował nauczyciel-bibliotekarz. Dokonano porównania cen książek w różnych hurtowniach i negocjowano rabaty. Dokumentacja przygotowanych zamówień  jest dostępna w bibliotece szkolnej. Niezwykle pomocne w realizacji programu  były także  porady innych nauczycieli-bibliotekarzy biorących udział w programie i  dzielących się swoimi doświadczeniami  oraz publikacje ukazujące się systematycznie na stronach czasopism fachowych głównie „ Biblioteki w Szkole” czy jej witryny internetowej. Na dzień 19.11.2018 rok zakupiono 758 woluminów z wykorzystaniem 92 % otrzymanej dotacji. Wychodząc z doświadczeń prezentowanych w literaturze dotyczącej badań i rozwoju czytelnictwa/ np. publikacja Gallagher K. Jak zachęcać do czytania. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2010 r./ największym wyzwaniem dla pedagogów i bibliotekarzy jest rozwijanie motywacji czytelniczych w taki sposób, aby czytanie nie było przymusem lecz przyjemnością oraz wykształceniem w młodych czytelnikach wewnętrznej potrzeby samodzielnego wyboru
  i sięgania po lekturę. Jako  pierwszy z warunków do tej pracy
  z czytelnikiem określa się dostęp do ciekawych tekstów, czyli tym samym do dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych najbliższych uczniom danej szkoły. Następny warunek
  to pokazywanie przez pedagogów  wśród swoich uczniów własnym przykładem jak ważne jest czytanie. Pierwsza tura zakupów z nowościami do biblioteki dokonana w czerwcu  umożliwiła zorganizowanie wystawy
  w październiku
  z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Książka to przyszłość”, w czasie której uczniowie poszczególnych klas
  w ramach godzin ze swoim wychowawcą, mieli możliwość zapoznania się z nowymi książkami oraz udziału w wyborze kolejnych tytułów książek do biblioteki. Wrzucali oni „swoje tytuły” na karteczkach do „słoiczka książkowych życzeń”.
  W kolejnych zamówieniach zostały uwzględnione propozycje uczniów i nauczycieli. Można zauważyć, ze nasi uczniowie są mile zaskoczeni widząc pojawiające się w bibliotece książki, które zamówili i już je wypożyczają.
  Poprzez wiele dotychczasowych  działań szkolnej biblioteki  oraz współpracujących nauczycieli i wychowawców, staramy się lepiej i efektywniej wypełniać misję i zadania szkoły. Staramy się także jak najlepiej wychodzić na przeciw nie tylko obecnym wyzwaniom edukacyjnym ale także potrzebom każdego czytelnika, także tego, którego mamy zamiar pozyskać. Mądra maksyma mówi „Jeśli sprawisz, że uczeń poczuje się jak czytelnik, to się nim stanie”/Donald Graves/ Realizacja programu NPRCZ jest długo oczekiwanym wsparciem dla idei czytelniczych i edukacyjnych, które realizujemy i które mają swoje uzasadnienie dla efektywnej pracy z czytelnikiem  i uczniem. Chociaż  oczekiwane rezultaty podejmowanych działań są długotrwałe a działania nie zawsze skuteczne, to jednak pozyskanie każdego nowego czytelnika
  i ciągłe motywowanie  go oraz rozwijanie  samodzielności i pasji u tych , którzy już czytają  daje satysfakcję. Efekty naszych  działań  edukacyjnych i wychowawczych pojawią się tylko wówczas, kiedy będziemy mieli do zaoferowania naszym czytelnikom coś ciekawego do czytania i kiedy jesteśmy otwarci na ich potrzeby, nie zniechęcając się równocześnie pojawiającymi się trudnościami i wysiłkiem pedagogicznym.

 • „Książka to przyszłość”

        

  Pod  hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 2018 Biblioteka Szkolna zainicjowała jego obchody w naszej szkole  wystawą Nowości Książkowych  „ Nie zawsze wybieramy książki, które czytamy, czasem one wybierają nas”. Nowe książki to pierwsza tura zakupów
  z pozyskanych w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Organizatorami wystawy były: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak oraz wychowawca Świetlicy Szkolnej Małgorzata Słapczyńska  a pomocnikami uczniowie
  z klasy 8 b i 3 a G. Celem wystawy było  zainteresowanie stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki zakupionymi nowościami książkowymi jak też  zachęcenie  do czytania. Uczestnicy wystawy mogli zapoznać się z nowościami podzielonymi na działy: „dla dzieci”, „dla młodzieży”, „dla dorosłych”, „na 100-lecie Niepodległej”, „dla ciekawych świata i dociekliwych” oraz kącik z książkami „czytaj na chybił trafił” . Mogli odczytać także na planszach umieszczonych na ekranach komputerów „ 9 powodów dla których warto czytać”.
  Wystawę odwiedziły  wraz z wychowawcami  klasy 3 a gimnazjum, 5 a,
  1 b, 2 a, 2 b, 4b i 8 b szkoły podstawowej. Wystawę mogli oglądać nasi czytelnicy w czasie każdej przerwy i po zajęciach  w dniach od poniedziałku 15.10 do piątku 19. 10.2018 r. Naszych czytelników zachęciły do czytania nowe książki, oglądali je z dużym zainteresowaniem a także zamawiali
  do wypożyczenia. Mogli także podać swoje propozycje tytułów, które znalazłyby się w bibliotece zmówione w kolejnej turze zakupów.
  Okazało się że mają wiele pomysłów na nie , bo „słoiczek książkowych życzeń” zapełnił się karteczkami z tytułami oczekiwanych książek, które pomogą w wyborze kolejnych nowości. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom za odwiedzenie wystawy i wspólne świętowanie Miesiąca Bibliotek.

   

 • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018

   Nie zawsze wybieramy książki,
    które czytamy…czasem one wybierają nas”
  Rubin „Hurricane” Carter
   
                    MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 pod hasłem: „Książka to przyszłość”

  Biblioteka Szkolna zaprasza Uczniów klas 1-3 i 4-8 Szkoły Podstawowej oraz kl. 3 gimnazjum jak również Wychowawców i Nauczycieli do wspólnego świętowania października- Miesiąca Biblioteki Szkolnej.Już od  najbliższego poniedziałku czyli 15.10.2018 roku zapraszamy do Biblioteki a w niej do obejrzenia

      Wystawki Nowości Książkowych

  Nowe książki to pierwsza tura zakupów z pozyskanych
  w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Mamy nadzieję,
  że  zainteresują one stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki i zachęcą do czytania.

  Wychowawców klas wraz ze swoimi podopiecznymi prosimy o obejrzenie wystawki w ramach spaceru
  do Biblioteki Szkolnej w czasie godzin wychowawczych. Dla pierwszych  zespołów klasowych przygotowaliśmy niespodziankę!

  Chętni uczniowie mogą  przygotować także karteczki
  z tytułami /i autorami/ książek, które chętnie widzieliby w Bibliotece Szkolnej do poczytania, nauki, rozrywki i miłego spędzania czasu w ich towarzystwie, które będzie można umieścić w specjalnym „słoiczku życzeń”. Postaramy się  spełnić oczekiwania czytelników przy kolejnych zakupach nowości w ramach środków pozyskanych w ww. programie.

  W Miesiącu Bibliotek Szkolnych rozpoczniemy także cykl zajęć czytelniczych na wzór zeszłorocznych poranków
  z książką, lecz trochę innych. Będą to zajęcia dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej łączące czytanie z edukacją teatralną
  pod hasłem: „Jak poruszyć dziecięcą wyobraźnię”

  Nauczyciel-bibliotekarz
  Izabela Bajak

  Wychowawca Świetlicy Szkoln.
  Małgorzata Słapczyńska

 • Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty

   Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty i kolejny wrześniowy „podręcznikowy zawrót głowy”

  Już kolejny rok tuż przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego i tuż po nim  Biblioteka Szkolna przyjmuje , kataloguje i rozprowadza uczniom darmowe podręczniki szkolne . W tegorocznym pakiecie były nowe podręczniki
  do klas II ,V i VIII szkoły podstawowej oraz zeszłoroczne podręczniki dla klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej
  oraz III gimnazjum. Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali komplety  nowych zeszytów ćwiczeń do poszczególnych przedmiotów. Według skrótowych obliczeń nauczyciela-bibliotekarza zostało zaksięgowanych i wydanych uczniom naszej szkoły 3453 podręczniki oraz 8242 zeszyty ćwiczeń.

  Dla Biblioteki Szkolnej jest to bardzo  angażująca  praca, zajmująca dużo czasu i wymagająca sumienności .
  Nauczyciel-bibliotekarz dziękuje wszystkim uczestnikom akcji podręcznikowej za każdy gest pomocy.

 • Wykaz lektur szkolnych na r. szk.2018/19

     Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP/zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji
  z nauczycielami uczącymi w klasach/
  Kl. I
  Lektury w postaci tekstów  zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. II

  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wron
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. III

   

  1.Jędzrejewska-Wróbel R. Siedmiu Wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii
  2.Kern L. J. W królestwie kotów. Łapy pióra i rymów cała fura
  3.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  4.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP/ zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji z nauczycielami j. polskiego uczącymi w klasach/

  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1..Brzechwa J..Akademia pana Kleksa
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania
  3.Goscinny René. Sempé. Jean Jacques Mikołajek
  Lektura uzupełniająca
  4
  .Twain M.. Przygody Tomka Sawyera.
  5.Burnett F.H. Tajemniczy ogród.
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy
  Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa
  2.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni.
  3.Prus B. Katarynka
  4.Szmaglewska S. Czarne stopy.
  5.H.Sienkiewicz. Janko Muzykant
  6.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/
  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Maleszka A. Magiczne drzewo.
  9.Musierowicz M. Wybrana powieść
  10.Wybrane mity greckie
  11.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  12.Twain M. Przygody Tomka Sawyera.
  13.Prus B. Kamizelka.
  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.Czechow A. Śmierć urzędnika, Kameleon
  2.Mickiewicz A.Pan Tadeusz.
  3.Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  4.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  5.Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy
  Lektura uzupełniająca
  6.Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  7.Kozioł M. Skrzynia Władcy Piorunów
  8.Lem S. Bajki robotów
  9.Makuszyński K. Wybrana powieść.
  10Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  11.Musierowicz M. Opium w rosole.
  Kl. VII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Charles Dickens. Opowieść wigilijna
  2.Aleksander Fredro. Zemsta
  3.Henryk Sienkiewicz. Quo vadis, Latarnik
  4.Stefan Żeromski. Siłaczka\
  Lektura uzupełniająca
  5.Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy
  6.Christi A. Wybrana powieść kryminalna
  7.Hemingway E. stary człowiek i morze
  8.Wańkowicz M., Ziele na kraterze
  9.Exupery A. de S. Mały Książę
  10.Żeromski S. Syzyfowe prace
  11.Mrożek S. Artysta(fragmenty/
  12.„Nazywam się …Antoine de Saint Exupery”/seria wydawnicza/
  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1 Kamiński A. Kamienie na szaniec
  2.Słowacki. J. Balladyna
  3.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  4.Exupery A. de S.Mały Książę
  5.Żeromski S. Syzyfowe prace
  Lektura uzupełniająca
  6.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża
  7.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  8.Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość (fragmenty)9.
  9.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  10.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)
  Lektury szkolne są w większości dostępne w bibliotece szkolnej.
  Cześć lektur realizowanych we fragmentach/ szczególnie wierszy/ znajduje się w podręcznikach szkolnych. Nowe  lektury brakujące zostaną uzupełnione do końca 2018 r./
 • „Zakochaj się w Polsce”- Noc Bibliotek 2018 za nami

   

  W ciepły a nawet upalny piątkowy wieczór spotkali się czytelnicy naszej szkolnej biblioteki,  aby  wspólnie świętować IV edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta na 100 lat niepodległej”. Wieczór , w którym wzięło udział 90 uczniów klas 1a, 1b, 3a, 3b, 4b, 5b, 7b i 2a gimnazjum był pełen atrakcji i wrażeń. Swoim wierszem o naszym Opatowie- małej ojczyźnie rozpoczęła wieczór Nadia Wasielewicz uczennica kl. 3a. Krótkie filmy  pt. „Świętokrzyskie –kraina wrażeń” oraz „Sandomierz-królewskie miasto’ jak również „Krówka Opatowska” były  okazją
  do przybliżenia uczestnikom naszego regionu, naszej małej ojczyzny. Ouiz wiedzy o regionie rozwiązywany w parach wypadł bardzo dobrze. W konkurencji rymowanek o Opatowie wzięły udział wszystkie klasy. Zaprezentowane rymowanki klasowe
  i  pojedynczych autorów były ciekawe, pomysłowe i bardzo wesołe, dlatego ich autorzy otrzymali głośne brawa. Kolejną konkurencją było odgadywanie kalamburów. Połączyliśmy zabawy czytelnicze
  z konkurencjami ruchowymi na hali sportowej. Nie zabrakło też poczęstunku w postaci wielkiej ilości pizzy i słodyczy.
  Każda z konkurencji była oceniana przez komisje.
  Najlepsi otrzymali nagrody książkowe
  i rzeczowe. Każda klasa  otrzymała piękne nagrody za udział
  w konkursach i zabawach. Najbardziej ucieszyły ich piłki. Podczas prezentacji filmiku „Krówka Opatowska” uczestnicy wieczoru zajadali się krówkami przekazanymi na Noc Bibliotek od naszego  sponsora OSM „Krówki Opatowskiej”. Liczne nagrody zakupiliśmy ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. W przygotowanie poczęstunku zaangażowali się Rodzice naszych uczniów.
  W przygotowanie całego wieczoru aktywnie włączyli się obok nauczyciela-bibliotekarza i  nauczyciela wychowania fizycznego wychowawcy klas uczestniczących w nocy bibliotek oraz sympatycy biblioteki. Nagrody wręczyła obecna na wieczorze Pani Dyrektor Anna Przygoda. Współpraca  wszystkich zaangażowanych
  w przygotowanie  tego   szczególnego  wieczoru, zaowocowała   udaną realizacją zaplanowanych działań oraz  przyniosła oczekiwane efekty w postaci zdobytej wiedzy, pogłębienia relacji koleżeńskich naszych uczniów i ich zaangażowania w działania na rzecz szkoły, oraz ich radości i zadowolenia, które wyrażali  po zakończeniu wieczoru.  Atrakcyjnym zakończeniem  wieczornego spotkania była projekcja nowego polskiego filmu fabularnego pt. „Tarapaty”, który przekazało wraz z prawem do publicznej prezentacji organizatorom Nocy Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz- IV edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2018

   

  Program Nocy Bibliotek 2018

  „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz

   IV edycja-Noc Bibliotek 2018 pod hasłem; „RzeczpospoCzyta na 100 lat Niepodległej”

  Termin spotkania :8 czerwca 2018 r. w godz. od 18.00 do 22.30

  Miejsce spotkania- Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

  Uczestnicy: klasy 1, 3b 4b, 7b-szkoła podstawowa, kl. 2a gimnazjum

  Plan wieczornego  spotkania w Bibliotece Szkolnej.
  Otwarcie Nocy Bibliotek  przez Panią Dyrektor, powitanie gości i uczestników spotkania

  1.Zabawa integrująca: „Wspólne układanie historii czyli dawno, dawno temu w książkowej krainie..”
  2.Dawne i nowe dzieje miast Opatowa i Sandomierza:
  – Krótkie filmy z youtube „Świętokrzyskie- kraina wrażeń” i „Sandomierz-Królewskie miasto”
  -głośne czytanie  legendy z książki: Opatowskie legendy i opowieści niezwykłe
  – wolontariusze-starsi uczniowie- prowadzą łatwy quiz o świętokrzyskiem, Opatowie i Sandomierzu
  z nagrodami
  3.Reprezentanci poszczególnych klas prezentują przygotowane rymowanki o Opatowie-konkurs
  z nagrodami
  4.Kalambury-zabawa z nagrodami
  5.Rozgrywki sportowe na hali dla części  młodszych uczestników –kl. 1a,1b, 3b,4b
  6..W tym czasie starsi uczniowie kl. 7b i 2a G oglądają krótki filmik  o krówce opatowskiej -lokalnym
  dziedzictwie kulinarnym /młodsi uczniowie oglądają ten filmik po posiłku/
  7.Rozgrywki sportowe na hali dla starszych uczestników: kl. 7b i 2a
  8.Przerwa na posiłek przygotowany przez rodziców  i oraz  pizzę zamówioną przez uczniów
  9.Sandomierz Ojca Mateusza – zabawa detektywistyczna  z podziałem na grupy w nawiązaniu
  do książek serii detektywistycznej  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”(zabawa jeśli czas pozwoli)
  10.Projekcja nowego  filmu pt. „Tarapaty”( w kinach od września 2018 r.) -otrzymamy link do filmu od organizatora Nocy Bibliotek -CEO

  Rozgrywane konkurencje: quizy, międzyklasowy konkurs na rymowankę, kalambury,rozgrywki sportowe-przewidziane są nagrody dla uczestników ze środków  pozyskanych na imprezę czytelniczo-sportową z  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  /możesz nas znaleźć na stronie www.nocbibliotek.org.pl- szukaj –mapa i wpisz w okienko nazwa biblioteki -Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie/

 • V poranek z książką: „ Tuwim znany i lubiany”

       Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w piątym ,ostatnim w tym roku szkolnym poranku z książką.
  Tradycją poprzednich poranków dzieci wysłuchały głośnego czytania wiersza Juliana Tuwima „Cuda
  i dziwy”i zostały zaproszone do przeniesienia się do  niezwykłego świata wierszy Tuwima. W ten świat pełen humoru i wyobraźni przeniósł uczestników spotkania specjalnie na tę okazję przygotowany spektakl, w którym łączyły się znane Tuwimowskie wiersze jak np. „Lokomotywa”, którą wjechali na scenę mali aktorzy z klasy 3 b z nowoczesną poetycką  interpretacją dziecięcych utworów Tuwima.
  Były  zainscenizowane m.in. fragmenty wierszy  „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Spóźniony słowik”, „Ptasie radio” czy „Okulary” zagrane po mistrzowsku przez „Pana Hilarego”- ucznia kl. 3 b Olafa Kwiatka. Nie zabrakło samego Pana Tuwima ,który przyjechał w ostatnim wagonie „Lokomotywy”
  i usiadł na ławeczce, tak jak można ją oglądać w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej nr 104. Również po zakończeniu spektaklu i gromkich brawach każda klasa mogła zrobić sobie zdjęcie z naszym Panem Tuwimem , w którego rolę wcielił się   uczeń klasy 3 b Filip Kucharczak. Spektakl przygotowały Urszula Wosik z klasą 3 b oraz wsparła organizacyjnie  Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz. Wiersz przeczytała Magdalena Stępień- nauczyciel wspomagający klasy 3 c- integracyjnej a nagłośnienie aktorom zapewnił Zbigniew Wiśniewski. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursów czytelniczych: klas 1a i 1b-„Czy znasz wiersze Tuwima” i klas 2-3-„Ptasie radio nadało”.
  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody które wręczyła obecna na poranku
  Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • Tydzień Głośnego Czytania 2018

  Rozpoczęliśmy  Tydzień udziałem uczniów klas 1-3 w konkursach czytelniczych. Wszyscy uczniowie
  klas 1 a i 1 b napisali krótki sprawdzian ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pt „Czy znasz wiersze Tuwima?”. Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej -łącznie 13 uczniów z klas 2 i 3a, 3b i 3c  rozwiązywało w dniu 14.05. 2018 r. test w obecności komisji konkursowej( wychowawca świetlicy- Małgorzata Słapczyńska i nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak) biorąc udział w konkursie czytelniczym ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pod tytułem „ Ptasie radio nadało”. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 maja z okazji udziału uczniów
  kl. 1-3 w ostatnim piątym już uroczystym poranku z książką pt. „Tuwim znany i lubiany”,
  który zakończy tegoroczny  szkolny Tydzień  Głośnego Czytania.

 • Międzynarodowy Dzień Teatru w Szkole Podstawowej nr 1

  ,,Teatr  jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż  tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
  jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są”
  Tove Jansson

  1. 04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie odbyła się uroczysta akademia pt.,,Wszystkie drogi prowadzą do teatru”.  Uczniowie klas I a, I b, VII B szkoły podstawowej oraz II A gimnazjum zaprezentowali program artystyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada
   w marcu. Jest to święto ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego
   w 1961 r. dla upamiętnienia otwarcia w Paryżu (27 marca 1957 r.) Teatru Narodów – festiwalu,
   na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”.
   Zaprezentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  wiersze, piosenki oraz krótki przewodnik ,,Z wizytą w teatrze” przybliżyły zgromadzonej  szkolnej widowni  tajniki sztuki teatralnej.
   Młodsi uczniowie szkoły podstawowej  wystawili  specjalnie przygotowaną  na tę okazję inscenizację baśni,,Królewna Śnieżka”. Aktorzy  koncertowo odegrali swoje role, zaś  publiczność nagrodziła wszystkich artystów gromkimi brawami.

   Życie to nie teatr

                        Edward Stachura

   Życie to nie teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
   Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
   Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
   Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
   To jest gra

   Zycie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;
   Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
   Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest;
   Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć!
   Ty i ja-teatry to są dwa.
   Ty i ja!

   Ty- ty prawdziwej nie uronisz łzy.
   Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
   Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle
   Bo ty grasz!

   Ja- duszę na ramieniu wiecznie mam.
   Cały jestem zbudowany z ran.
   Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty!                                                                                              
   ………………………………………………….

                     Ballada E. Stachury w przepięknym  wykonaniu Zuzi Wiśniewskiej z kl. 7bBallada Stachury w przepięknym wykonaniu Zuzi Wiśniewskiej z kl. 7 b

             

 • IV poranek z książką „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”

       Uczniowie klas 1-3 spotkali się po raz czwarty na głośnym czytaniu książki Agnieszki Frączek „Rany Julek.O tym jak Julian Tuwim został poetą”.
  Wybór lektury  na kolejny poranek  z książką jest zachętą do czytania i sięgnięcia
  po kolejną pozycję z bibliotecznej półki  przez najmłodszych czytelników. Według najnowszych badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej na rok 2017 około 62 % Polaków nie czyta książek.  Taką formą popularyzacji książki i czytelnictwa zachęcamy  skutecznie do czytania naszych najmłodszych czytelników.  Książka wybrana do czytania na IV poranek jest w nowym kanonie lektur i przybliża dzieciom  naszą polską literaturę. Jest to rodzaj biografii Tuwima
  w zabawny sposób i ze swadą literacką opisaną historią dzieciństwa jednego z czołowych polskich poetów , tak bliskiego dzieciom przez swą twórczość poświęconą dla nich. Dzieci dobrze znają wiersze Tuwima, wymieniając z łatwością ich tytuły.Z obserwacji  wynika, że poranki motywują naszych uczniów   do samodzielnego czytania. Książka czytana w czasie poranka jest zaraz  wypożyczana przez co najmniej kilku uczniów. Na IV poranku fragmenty książki przeczytała dzieciom wychowawczyni klasy 3c Beata Oleksiak. Uczestnicy wspólnego czytania będą także mogli wziąć udział w konkursie czytelniczym
  z nagrodami ze znajomości wierszy Tuwima, który Biblioteka  Szkolna ogłosiła w czasie poranka. Konkurs będzie trwał od 13.04.do 11.05.2018 roku. Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas 1-3 .

 • „O czym szumią wierzby”. Zakończone turniejowe prezentacje młodych poetów na VIII Turnieju Jednego Wiersza

  W  Światowym Dniu Poezji 21 marca  2018 r. odbył się tradycyjnie już VIII Turniej Jednego Wiersza,  który rozpoczęliśmy wierszem  na powitanie wiosny autorstwa Karoliny z klasy 5, laureatki poprzednich edycji turnieju. Tegorocznym tematem wierszy tworzonych i prezentowanych przez ich autorów uczniów klas 3,4 i 5 był świat ludzi i zwierząt z tytułem zaczerpniętym z książki Kennetha Grahama pt „O czym szumią wierzby”… czyli tajemnice ze świata ludzi i zwierząt.W turniejowych zmaganiach uczestniczyło czterech   uczniów z klas 3, Oliwia Kot z klasy 3a-II miejsce Julia Pasternak z klasy 3a- II miejsce, Wiktor Kisiel z klasy 3b- III miejsce oraz Maciej Lis z klasy 3c- I miejsce. Mali poeci pisali o niezwykłym  świecie przyrody i o swoim nim zachwycie oraz o tym, jak widzą siebie w jego zwierciadle. Udane  i  jak na wiek uczestników  dojrzałe próby poetyckie oceniała komisja konkursowa w skład której weszli nauczyciele: Aneta Gibała i Małgorzata Słapczyńska oraz  pięciu uczniów klasy 7b. Publiczność-uczniowie klas 3 nagradzali brawami każdy wiersz prezentowany przez jego autora. W oczekiwaniu na werdykt komisji i nagrody uczestnicy spotkania w Bibliotece Szkolnej wsłuchali się w  urocze wiersze o Opatowie autorstwa laureatów poprzedniej edycji turnieju.Zostali także zaproszeni do liczniejszego udziału w kolejnej jego edycji  . Ilość uczestników  naszego Turnieju od jego początku osiągnęła już z tegoroczną edycją 103 uczniów. Zachętą do udziału w Turnieju są nagrody: książki, gry, słodycze ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, sponsorów Panią Teresę Gajewską z Opatowa i księgarnię „Odeon”. Na zakończenie turnieju  mali poeci  otrzymali  dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • Polskie miasta w baśni i legendzie

     W poniedziałek 5 marca uczniowie klas 1-3  szkoły podstawowej, spotkali się w Bibliotece Szkolnej
  na III poranku z książką, słuchając  głośnego czytania jednej z legend zawartej  w książce
  „O krakowskich psach i kleparskich kotach”. Książka zawiera zebrane w  jednym tomie legendy
  o polskich miastach w  wyborze Barbary Tylickiej/ wydawnictwo „Literatura’/ Wybór legendy
  na wspólne czytanie nie był przypadkowy. W krakowską legendę wprowadziła dzieci  krótka pogadanka
  o historii legend  i miast,  w tym trochę wiadomości o  naszym Opatowie oraz znamienitym mieście    Krakowie.  Tym akcentem rozpoczęliśmy nawiązanie  w treści zaplanowanych na ten rok spotkań, imprez czytelniczych i uroczystości szkolnych do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości. Uczestnicy czytelniczego  poranka mogli obejrzeć dużą kolorową mapę
  z herbami polskich miast a na koniec wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym zdobyte w czasie spotkania wiadomości.

 • „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”

  W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie  odbyły się uroczyste obchody Roku Tadeusza Kościuszki połączone ze spotkaniem autorskim Pani Longiny Ordon autorki nowej książki o Tadeuszu Kościuszce

    W 2017 r. ma  miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego
  i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”. Sejm RP ogłosił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki argumentując swój wybór:” Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.
  W Polsce odbywały się liczne wydarzenia kulturalne związane z obchodami Roku Kościuszkowskiego:
  m. in. wystawy, spektakle teatralne  itp. .Opatowska „Jedynka” włączyła się do tychże obchodów  poprzez  przygotowany przez młodzież spektakl słowno-muzyczny pt. Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”  połączony ze spotkaniem autorskim. Tadeusz  Kościuszko  wart jest przypomnienia młodemu pokoleniu Polaków ze względu na ponadczasowe idee patriotyczne i wzór  wartości, których pozostaje symbolem a które ożywiane i przypominane stanowią  motyw do refleksji  o  tym, co znaczy być Polakiem  i co znaczy być wolnym. Jak mówił św. Jan Paweł II ta wolność jest nam nie tyle dana ile zadana. Tadeusz Kościuszko  zaś pisał „Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi”. Podjęliśmy temat  wolności  proponując wzór. Chcieliśmy by w tej wyrazistej i barwnej  postaci historycznej nasz  ideał wychowawczy o utrwalaniu pamięci historycznej i ciągłości pokoleń także poprzez kształtowanie  zasadniczych wartości  spełnił swój cel i zadanie.W spektaklu pt. „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności” wystawionym w dniu 17 grudnia 2017 r. aktywnie uczestniczyła młodzież a klas 7b, 2a gimnazjum i 6a. Spektakl obejrzeli zarówno uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej jak i kl. 7 i 2-3 gimnazjum. Dopełnieniem spektaklu dopasowanego do poziomu percepcji najmłodszego pokolenia naszych wychowanków było spotkanie z  Longiną Ordon- Opatowianką-autorką książki o Tadeuszu Kościuszce, która jest publikacją jej doktorskiej rozprawy  pt. „Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze” obronioną przez autorkę w 2016 roku na Wydziale Nauk Historycznych
  i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Jest to publikacja
  o charakterze naukowym powstała w oparciu o historyczno-literackie badania naukowe ale także
  o osobiste inklinacje zaangażowania w popularyzację tradycji kościuszkowskiej w pracy z młodzieżą
  oraz współpracy ze środowiskiem kościuszkowskim w Polsce i poza jej granicami. Autorka i gość honorowy spotkania  z wielką pasją opowiadała młodzieży o postaci Tadeusza Kościuszki przywołując nieznane wątki jego biografii. Autorka wiele podróżuje śladami miejsc kościuszkowskich. Jest zaangażowana także w pracę Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  i Warszawie.  Występowała w licznych sesjach naukowych,, krajowych i zagranicznych poświęconych recepcji Insurekcji Kościuszkowskiej, Grunwaldu, Wiktorii Wiedeńskiej i Bitwie Warszawskiej 1920, plebiscytu i powstań śląskich w historiografii i literaturze polskiej.

 • Konkursu plastyczny nawiązujący do wiersza Wandy Chotomskiej „Za górami za lasami”

  Konkurs plastyczny  był skierowany do uczniów klas 1 zaś jego tematyka była związana z treścią
  pierwszego spotkania w Bibliotece Szkolnej opartego na twórczości Wandy Chotomskiej
  pt. „Czarodziejka słowa –Wanda Chotomska”. W nawiązaniu do  jej wiersza uczniowie mieli zadanie narysować jeden z zawodów w nim opisanych jak również odpowiedzieć za pomocą pracy plastycznej na pytanie „Kim będą jak dorosnę?”. W konkursie plastycznym wzięło udział 9 uczniów.
  Komisja w składzie: Barbara Sus-plastyk, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz zdecydowała
  o przyznaniu następujących nagród:
  I miejsce; Maciej Wydrych- kl. 1 b
  II miejsce: Jakub Pietrzykowski- kl. 1 b, Jakub Głazek- kl. 1b, Krystian Pawlica- kl. 1 a
  III miejsce: Julia Pietrzykowska- kl. 1 b
  Wyróżnienia: Zuzanna Lis- kl. 1 a, Lena Waga-kl.1b, Sandra Szkoda-kl,1a Mikołaj Napiórkowski-kl,1a,
  W dniu 8.12.2017 rok odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

   

 • Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1

          

  „Czarodziejka słowa-Wanda Chotomska” to motto przewodnie  organizowanego już po raz 23 Pasowania na Czytelnika uczniów klas 1  Biblioteki Szkolnej  opatowskiej „Jedynki”.
  33 uczniów klas 1a i 1 b przybyło we wtorek wraz ze swoimi Wychowawcami Beatą  Kadelą i Ewą Jasińską do Biblioteki Szkolnej   aby  uczestniczyć w specjalnych zajęciach poświęconych  twórczości Wandy Chotomskiej. Zajęcia  od wielu lat są otwarte dla rodziców naszych pierwszaków.W tegorocznych zajęciach uczestniczyła liczna grupka rodziców i dwie babcie. Spotkanie w bibliotece poprowadziły wolontariuszki biblioteki uczennice klasy 5 b -Iza Gołyska i Patrycja Lis przebrane za krasnali. Spotkanie z wierszami Wandy Chotomskiej  urozmaiciło wspólne śpiewanie piosenki  „Kundel bury’, rozwiązywanie zagadek
  do krzyżówki  oraz głośno  czytanego przez wychowawczynie wiersza Wandy Chotomskiej pt. „Za górami, za lasami”, którego tematem były różne zawody.
  Z przygotowanymi zadaniami świetnie poradziły sobie maluchy, chwaląc się niejednokrotnie także umiejętnością czytania i uważnego słuchania prezentowanych tekstów  z  przebogatej treści utworów Chotomskiej. Mali czytelnicy złożyli przysięgę czytelnika
  a na koniec otrzymali  pamiątkowe plany lekcji i słodycze a także  zrobili sobie wspólne pamiątkowe  zdjęcie.

 • II poranek z książką „Pippi-bohaterka”.

        W  110 rocznicę urodzin  szwedzkiej pisarki Astrid  Lindgren najmłodsi czytelnicy -uczniowie klas 1-3 spotkali się w Bibliotece  Szkolnej na  głośnym czytaniu znanej książki tej pisarki  pt „Pippi Pończoszanka”. Był to już drugi poranek z książką zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną
  we współpracy   z wychowawcami klas 1-3.  Fragmenty książki czytała maluchom wychowawczyni kl. 2 Marianna Konecka. Słuchanie tej niezwykle  zabawnej lektury poprzedziła króciutka projekcja   fragmentu niezwykle popularnej adaptacji książki- filmu pt. „Pppi Langstrumpf”. Dzieci poznały imiona  dziecięcych bohaterów  książek Astrid Lindgren, które można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.
  Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały przygody Pippi na ekranie jak i słuchały ich w czasie głośnego czytania książki. Pippi to niezwykle ciekawa i oryginalna bohaterka znanej książki i filmu licząca sobie już ponad pół wieku. I chociaż książkę czytało  już w dzieciństwie pokolenie nauczycieli i rodziców naszych uczniów, to  ciekawość  z jaką dzieci  śledziły przygody Pippi przekonuje, że  wybrana na II poranek lektura i jej bohaterka ma  wartości ponadczasowe i może podobać się też  dzisiejszym małym czytelnikom.

 • Młodzi czytelnicy wzięli udział w II Turnieju Czytelniczym pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”

     II Turniej Czytelniczy miał charakter przeglądu artystycznego czytelników naszej Biblioteki.
  Zespoły klasowe od 2 do 7 zaprezentowały się w trzech konkurencjach: fraszka o szkole lub klasie, historyjka obrazkowa z życia klasy, stroje inspirowane książką lub filmem. Po prezentacji wesołych fraszek  i ciekawych komiksowych plakatów   w trzeciej konkurencji mogliśmy obejrzeć krótkie spektakle z aktorami w strojach nawiązującymi do znanych i mniej znanych wierszy i bajek
  w klasach młodszych oraz  książek i filmów w klasach starszych .Widzom bardzo podobali się przebrani  bohaterowie wierszy Tuwima i Brzechwy,  „Czerwonego Kapturka’, „Kopciuszka”  filmu o „Spidermenie” czy też krótkiej bajki z wilkiem w tle. Starsi uczniowie wybrali swoje ulubione książki lub bajki takie jak „Opowieści z Narni”, „Smerfy”, „Ania z Zielonego Wzgórza” , „Ten obcy”, ”Quo Vadis”. Naszym uczniom
  i ich wychowawcom nie zabrakło ciekawych pomysłów na stroje   i aranżację  utworów literackich chociaż prezentacja każdej klasy musiała mieścić się w granicy 15 minut.Nasi czytelnicy z pasją zaangażowali się w przygotowanie barwnych inscenizacji i bardzo przeżywali swoje występy na scenie. Biblioteka  Szkolna organizując Turniej po raz drugi ,z okazji dobiegających końca obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek w szkole, zainspirowała tylko do sięgnięcia po lekturę zaś cała pomysłowość i inicjatywa jej przedstawienia należała do naszych uczniów .

 • „Książka na łączy” – Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017 w opatowskiej „Jedynce”

      W opatowskiej „Jedynce”   obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych rozpoczęły się Pierwszym Porankiem z Książką dla uczniów klas 1-3 zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną w dniu 4 października 2017 r. Październikowe Święto Biblioteki  ma już wieloletnią tradycję szkolnych zabaw, imprez, projektów  czytelniczych. Tegoroczne hasło „ Książka nas łączy” zainspirowało Dyrekcję i Nauczycieli do pomysłów i działań, poprzez które szukamy miejsca dla książki i czytania
  w naszym zabieganym życiu i obrazkowym świecie i próbujemy zaszczepiać w ciekawy sposób  zamiłowanie  do wspólnych spotkań z dobrą lekturą naszym uczniom już od najmłodszych lat nauki w szkole. Nieprzypadkowo  w Światowym Dniu Zwierząt wybraliśmy z wychowawcami klas 1-3
  do wspólnego czytania książkę W. Cichonia „Cukierku, Ty łobuzie” o przygodach niesfornego kotka o tym imieniu. Dzieciom  bardzo spodobała się ta lektura .Nasi uczniowie mogli także zwiedzić szkolną wystawę okolicznościową pt. „Koty są dobre na wszystko”, którą pod opieką nauczyciela-bibliotekarza przygotowali starsi uczniowie kl.2 a gimnazjum. W tym samym dniu wychowawcy klas otrzymali także okolicznościowe karty z wierszami o kotach ze szczegółowym programem obchodów Miesiąca Bibliotek  w naszej szkole, które  trwają przez cały październik.
  W zabawach i projektach czytelniczych biorą udział wszystkie klasy. Punktem kulminacyjnym obchodów  jest projekt II Turnieju Czytelniczego pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”.
  Poranki z książką dla najmłodszych będą odbywać się co miesiąc bieżącym roku szkolnym.