„A to Polska właśnie-wystawę można obejrzeć w Bibliotece Szkolnej do 15.11.2019 r

Od 16.10.2019 roku można w Bibliotece Szkolnej obejrzeć wystawę o Polsce składającą się z plansz edukacyjnych  związanych z  historią Polski  a w szczególności zwracające uwagę na ważne daty , rocznice, wydarzenia. Cześć wystawy
to prezentacja nowości książkowych o tematyce związanej
z Polską a także naszym regionem, pozyskanych do biblioteki
w ramach realizowanych przez szkołę projektów: „Książki naszych marzeń” oraz  NPRCZ na rok 2018 „Książki
do bibliotek”. Wystawa została przygotowana w ramach kolejnego całorocznego projektu edukacyjno-czytelniczego
pt. „A to Polska właśnie” realizowanego przez bibliotekę
we współpracy dyrekcją szkoły i nauczycielami, a który został dofinansowany  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Samorządzie miasta
i gminy Opatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone
na towarzyszące projektowi konkursy a właściwie nagrody
dla jego uczestników- uczniów naszej szkoły. Realizowane cele prezentowanej wystawy i innych działań zaplanowanych
w projekcie są zbieżne z programem wychowawczym
i profilaktycznym realizowanym w szkole. W głównych założeniach przygotowanej wystawy chcemy poszerzać wiedzę o Polsce i jej historii/ ważne wydarzenia, daty, rocznice, postacie/ i terytorium/ dane geograficzne, ważne symbole, sąsiedzi Polski , postacie sławnych Polaków./Jej celem jest także rozwijanie zainteresowań oraz czytelnictwa naszych uczniów  poprzez zapoznanie  z nowościami książkowych
o Polsce i naszym regionie będących w zasobach biblioteki. Wystawę odwiedzają klasy w ramach godzin wychowawczych oraz na przerwach międzylekcyjnych. Wystawę obejrzały już klasy: 2a, 2b, 3a, 3b,4, 6b.