„A to Polska właśnie”-regulamin konkursu literackiego i fotograficznego

Regulamin szkolnego konkursu literackiego i fotograficznego pod hasłem:
„A to Polska właśnie”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie. Konkurs jest realizacją zadań projektu edukacyjno-czytelniczego dofinansowanego przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów z przeznaczeniem na nagrody  dla uczestników konkursu.

Celem konkursu jest
1.Pokazanie piękna ojczystej ziemi ze szczególnością piękna swojej małej ojczyzny.
2.Kształtowanie wrażliwości na Polskę i postaw patriotycznych w tym patriotyzmu lokalnego
3.Rozwijanie talentów literackich i postaw twórczych
4.Zainteresowań fotografią oraz motywowanie do rozwijania hobby.
5.Zapobieganie występowaniu zjawiska uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Adresaci konkursu:

W konkursie może wziąć udział  dobrowolnie każdy uczeń klas 4-8 , będący uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  zgłoszenie pracy w kategoriach tematycznych. wymienionych poniżej oraz wypełnienie zgłoszenia/wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu/ Uczestnik konkursu może zgłosić pracę w jednej lub obydwu kategoriach. Prace będą oceniane oddzielnie.

Zasady konkursu:

1.Konkurs będzie się rozgrywał w następujących kategoriach:

-literackiej: przedstaw w formie krótkiej wypowiedzi na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę
w swoim dorosłym życiu”.  Tekst powinien zawierać maksymalnie do 15 zdań w postaci wydruku komputerowego. Samodzielny tekst  literacki/ razem z kartą zgłoszenia/ należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 5 .11.2019 r. i przesłać go  w formie elektronicznej w załączniku w programie Word
w  czcionce Times New Roman i wielkości czcionki 14 na adres: jedynka_biblioteka@ o2.pl. W tytule pliku z tekstem należy podać imię i nazwisko autora.

-fotograficznej: „A to Polska właśnie”. do konkursu można zgłosić 1 zdjęcie w jednej
z wybranych  kategorii tematycznych / lub 2 po jednym z każdej kategorii/
a) krajobraz naturalny – przedstawiające piękno polskiej przyrody
b) krajobraz kulturowy – przedstawiające piękno polskiego dziedzictwa kulturowego

Zdjęcia/ razem z kartą zgłoszenia/ w postaci  odbitek  w formacie 13 x18 kolorowe lub czarno-białe można złożyć w bibliotece szkolnej. do 5.11.2019 r. oraz w   formacie JPG przesłać na adres: jedynka_biblioteka@o2.pl. W tytule pliku ze zdjęciem należy podać temat zdjęcia oraz imię
i nazwisko autora.

2.Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem i przekazane lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3.Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
4.Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 19 listopada 2019 r.
5.Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody
6.Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie przekazanych lub nadesłanych tekstów literackich oraz zdjęć do popularyzacji konkursu na stronach internetowych szkoły, biblioteki oraz na zorganizowanych wystawach okolicznościowych.
7.Wyniki konkursu oraz zwycięskie teksty literackie i zdjęcia zostaną opublikowane stronie internetowej szkoły, biblioteki oraz na szkolnej stronie na FB.

Załącznik do regulaminu

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO

„A TO POLSKA WŁAŚNIE!”

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………..

Wiek uczestnika ……………………

Imię i nazwisko opiekuna ucznia………………………………………………………………………………

E-mail uczestnika/opiekuna …………………………………………………………………

Kategoria  konkursowa /krótki opis tematu/

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby konkursu.

 

……………………………………………………………………….

(czytelny podpis autora)

 

 

……………………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)